نشریه روانشناسی ورزش پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 

7. کارایی جمعی و هوش هیجانی در ورزشکاران سالم و ورزشکاران دارای معلولیت

صفحه 87-100

10.52547/mbsp.5.2.87

زهرا فتحی رضائی؛ الهه یوسفی؛ سید حجت زمانی ثانی؛ مهدیه محمدی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها