ارتباط سخت‌کوشی، نشخوار خشم و تاب‌آوری با سلامت روانی تیروکمان کاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 رفتار حرکتی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.29252/mbsp.2022.227732.1135

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه سخت‌کوشی، نشخوار خشم و تاب‌آوری با سلامت روانی تیروکمان کاران نیمه ماهر است.

روش‌ها: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری تیروکمان کاران نیمه ماهر ۲۰ تا ۴۰ساله تیراندازی با کمان در سه رشته ریکرو، کامپوند و کمان سنتی استان آذربایجان شرقی که به‌صورت در دسترس و حجم نمونه ۵۶ نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های سخت‌کوشی بارتون (۱۹۹۲)، تاب‌آوری کانر دیویدسون (۲۰۰۳)، نشخوار خشم سوکودولسکی و همکاران (۲۰۰۱) و سلامت روانی کیز (۲۰۰۲) استفاده و داده‌ها از روش‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۶ تجزیه‌وتحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که سلامت روانی با متغیرهای تعهد، پس اندیشه خشم، خاطرات خشم، فهم علل، نشخوار خشم، شایستگی یا استحکام شخصی، اعتماد به غرایز شخصی، تحمل عواطف منفی، پذیرش عواطف مثبت، عواطف امن، مهار و تاب‌آوری از لحاظ همبستگی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین از لحاظ رگرسیون خطی چندگانه بین متغیرهای سخت‌کوشی و سلامت روانی و متغیرهای تاب‌آوری و سلامت روانی رابطه معناداری وجود دارد.

نتیجه‌گیری: شایسته است به ساختارهای روانی بخصوص سلامت روانی و سطح مطلوب تاب‌آوری در امر ورزش به‌ویژه رشته تیراندازی با کمان توجه ویژه‌ای داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship diligence, rumination of anger and resilience with the mental health of archers

نویسندگان [English]

  • mahta eskandarnejad 1
  • Zahra Fathirezaie 2
  • Mohammad Majidi 3
1 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Iran
2 Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
3 Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to explore the relationship between diligence, anger rumination, resilience and the mental health of semi-skilled archers.

Methods: The current research method is a correlational description and the statistical population includes semi-skilled archers aged 20 to 40, archery in the three disciplines of recurve, compound and traditional archery as available and the sample size of 56 people was selected using Cochran's formula. Barton's hardiness (1992), Connor Davidson resilience (2003), Sukhodolsky et al.'s anger rumination (2001) and Keyes' mental health (2002) questionnaires were used and the data were analyzed using SPSS version 26 software methods.

Results: According to the results, there is a significant relationship in terms of correlation between mental health and the variables of commitment, anger afterthoughts, anger memories, understanding the causes, anger rumination, competence or personal strength, trust in personal instincts, tolerance of negative emotions, acceptance of positive emotions, secure emotions, restraint and resilience, and there is also a significant relationship in terms of multiple linear regression between the variables of diligence and mental health and the variables of resilience and mental health.

Conclusion: It is worthy to pay special attention to Psychological structure, especially mental health and the optimal level of resilience in sports, especially archery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diligence. rumination of anger
  • resilience
  • mental health
  • archery