"مدل روابط ساختاری رفتار‌کنترلی‌مربی، استحکام ذهنی و پیشرفت ورزشی در بانوان کاراته‌کا".

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع). تهران، ایران.

3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران ، ایران.

4 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

10.29252/mbsp.2021.209786.0

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین مدل روابط ساختاری رفتار کنترلی مربی، استحکام ذهنی و پیشرفت ورزشی در بانوان کاراته‌کا بود.روش ها: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی  و از روش مدل یابی روابط ساختاری استفاده شد که درآن 298 نفر از بانوان کاراته کا با دامنه سنی 15 تا 19 سال که بیش از دوسال در این رشته فعالیت داشتند پرسشنامه رفتار کنترلی مربی بارثلومو و همکاران (2010)، پرسشنامه موفقیت ورزشی واعظ موسوی و موسوی (2015) و پرسشنامه استحکام ذهنی ورزشی گلبی و شیرد (2009) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها و مدل یابی از نرم افزارهای  SPSS و Smart PLS استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد که مدل از برازش مناسبی  برخوردار است. بر اساس نتایج بدست آمده رفتار کنترلی مربی بر پیشرفت ورزشی بانوان کاراته‌کا اثرمستقیم منفی دارد. همچنین رفتار کنترلی مربی بر استحکام ذهنی اثر مستقیم منفی داشت. علاوه براین، استحکام ذهنی بر پیشرفت ورزشی بانوان کاراته‌کا اثر مستقیم مثبت داشته است و در نهایت، رفتار کنترلی مربی با میانجیگری استحکام ذهنی بر پیشرفت ورزشی اثر غیرمستقیم داشت.نتیجه‌گیری: بنابراین نوع برخورد و رفتار مربیان نسبت به ورزشکاران خود نه تنها در پیشرفت ورزشی آنان تاثیرگذار می باشد بلکه روی استحکام ذهنی نیز اثر گذار می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

. "Model of Structural Relations for Controlling Coach Behavior, Mental Toughness and Sports progressin Women's Karate Ka"

نویسندگان [English]

 • Behnaz Arbab 1
 • Mohammad VaezMousavi 2
 • Sadegh Nasri 3
 • Esmail Nasiri 4
1 Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 , Imam Hossein University,Tehran, Iran
3 Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
4 faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of the present study was to determine the Model of Structural Relations for Controlling Coach Behavior, Mental Toughness and Sports progress in Women's Karate Ka.Methods: This is descriptive and correlational study with the type of structural equation modeling in which 298 Karate Ka women aged 15 to 19 years old who have worked in the field for more than two years, Completed the Bartholomew Controlling Coach Behavior Scale and the Mousavi & Vaez Mousavi Sport Success Scale and also the Golby & Shird Sports Mental Toughness questionnaire. The analysis of data with using the SPSS software, and for structural equations modeling (SEM) with the Smart pls software has been used. Results: The results showed that the model has a good fit. According to the results, the controlling coach behavior has a negative effect on Sports progress of karate women. Also, controlling coach behavior had a direct negative effect on mental toughness. In addition, mental toughness has had a direct positive effect on Sports progress of karate women. Lastly, controlling coach behavior, mediated by mental toughness, had an indirect effect on Sports progress.Conclusion: Trainers' attitude and behavior towards their athletes not only influences their Sports progress but also affects their mental toughness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Structural Equations
 • Rewards Intimidation
 • Negative Conditional Regard
 • Personal Control

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 14 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 29 خرداد 1400