اثر فاصله پرتاب، خستگی ذهنی و خستگی عضلانی بر دقت پرتاب و زمان حرکت در مهارت پرتاب دارت

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهیدبهشتی

3 دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.29252/mbsp.2022.229308.1170

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فاصله پرتاب، خستگی ذهنی و خستگی عضلانی بر دقت پرتاب و زمان حرکت در مهارت پرتاب دارت انجام شد.

روش‌ها: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و مداخله متغیر مستقل است. شرکت‌کنندگان این مطالعه 28 دختر و پسر راست دست بدون تجربه منظم در پرتاب دارت بودند. داده‌ها از تکلیف پرتاب دارت در شش شرایط آزمایشی جمع‌آوری شد. پس از بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس 3 (خستگی) × 2 (فاصله پرتاب) با اندازه‌گیری‌های مکرر در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد اثر اصلی خستگی (p = 0.001) و اثر اصلی فاصله پرتاب (p = 0.001)، بر دقت پرتاب معنی‌دار بود. اما اثر تعاملی معنی‌داری مشاهده نشد (p = 0.401). همچنین اثر اصلی خستگی (p = 0.001) و اثر اصلی فاصله پرتاب (p = 0.001) بر زمان حرکت معنی‌دار بود. اما تعامل معنی‌داری بین خستگی و فاصله پرتاب مشاهده نشد (p = 0.909).

نتیجه‌گیری: خستگی ذهنی و عضلانی می‌توانند بر دقت عملکرد تأثیر منفی داشته باشند و می‌توان گفت با کاهش میزان نیرو به هنگام خستگی عضلانی، زمان حرکت کاهش می‌یابد. همچنین افزایش فاصله پرتاب می‌تواند سبب کاهش زمان حرکت برای تولید نیروی مورد نیاز و در نتیجه کاهش دقت پرتاب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of throw distance, mental fatigue and muscular fatigue on throw accuracy and movement time in dart throwing skill

نویسندگان [English]

  • Najmeh Parhizmeymandi 1
  • Ali Reza Farsi 2
  • Mohammad Ali Sanjari 3
1 shahid beheshti university
2 Shahid Beheshti University
3 Iran University of Medical Sciences
چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted to investigate the effect of throw distance, mental fatigue and muscular fatigue on throw accuracy and movement time in dart throwing skill.

Methods: This is a quasi-experimental research with a pretest-posttest design. Twenty eight right-handed male and female participated in this study. They had no regular experience in throwing darts. Data were collected from the dart throwing task in six experimental conditions. After checking the normality of data distribution, 3x2 analysis of variance test was used with repeated measurements at a significance level of 0.05.

Results: The results showed that the main effect of fatigue (p = 0.001) and the main effect of throw distance (p=0.001), was significant on the throwing accuracy. However, no significant interaction effect was observed (p=0.401). Also, the main effect of fatigue (p = 0.001) and the main effect of throwing distance (p = 0.001) on movement time were significant. However, no significant interaction effect was observed (p = 0.909).

Conclusion: Mental and muscular fatigue can negatively affect the performance accuracy. On the other hand, the movement time decreases by reducing the amount of force during muscular fatigue. Also, increasing the throw distance can reduce the movement time to produce the required force and thus reduce the throw accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speed-accuracy trade-off
  • fatigue
  • attention