اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 470
تعداد پذیرش 148
تعداد عدم پذیرش 263

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 47
تعداد مشاهده مقاله 9820
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 596 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 427 روز
درصد پذیرش 31 %