تاثیر تحریک مستقیم فراجمجمه ای (tDCs) در شرایط خستگی عضلانی و ذهنی بر حس وضعیت مفصل زانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/mbsp.2022.225592.1100

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی حس حرکت مفصل زانو در شرایط خستگی عضلانی و ذهنی با مداخله تحریک جریان مستقیم جمجمه‌‌ای انجام شد.
روش‌ها: طرح پژوهش از نوع مطالعات نیمه‌آزمایشی، جامعه آماری 14 نفر از دانشجویان پسر (با میانگین سنی(3/81 ±24/07) که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و در دو نوبت بعد از شرایط خستگی تحت تحریک الکتریکی فراجمجمه­ای با فاصله زمانی یک هفته مورد بررسی قرار گرفتند. پروتکل شامل دو جلسه تحریک الکتریکی مستقیم مغز بعد از شرایط خستگی در حالت‌های تحریک آنودال و شم بود ابزار پژوهش شامل تخمین زاویه مفصل زانو توسط دستگاه آیزوکنتیک بود.
 یافته­ها: نتایج بررسی فرضیه‌ها با استفاده از آزمون تحلیل وواریانس با اندازه مکرر نشان داد که تحریک الکتریکی مستقیم مغز بر حس حرکت مفصل زانو در شرایط خستگی ذهنی تاثیر معناداری (0/037 =P) نسبت به شرایط خستگی عضلانی  0/087=P) دارد. همچنین بررسی تفاوت تحریک انجام‌شده نشان داد که شرایط خستگی با تحریک نسبت به موقعیت‌ بدون تحریک اثربخشی بیشتری دارد اما این تفاوت معنادار (0/19 =P) نبود.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد می‌توان از تحریک آندی tDCs به عنوان مداخله‌ای تکمیلی جهت بهبود فرایند خستگی ذهنی در حس حرکت زانو استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCs) in muscle and mental fatigue conditions on the proprioception of knee joint position

نویسندگان [English]

  • Arezou Tahan 1
  • Alireza Farsi 2
1 PhD Candidate of Shahid Beheshti University
2 Professor of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to evaluate the proprioception of knee joint status in conditions of muscle and mental fatigue by Transcranial Direct current stimulation.
Methods: The research design was a quasi-experimental study and the statistical population consisted of 14 male students (mean age (24.07 8 3.8) by purposive sampling method and twice after fatigue conditions under transcranial direct current electrical stimulation. The protocol consisted of two sessions of direct electrical stimulation of the brain after fatigue conditions in anodal and sham stimulation modes. The research instrument included estimation of knee joint angle by the isokinetic device.
Results: The results of testing the hypotheses using repeated measures analysis of variance showed that direct electrical stimulation of the brain has a significant effect (P=0.037) on the proprioception of knee condition in conditions of mental fatigue (P=0.087) Also, the study of the difference in stimulation showed that anodic stimulation is more effective than the stimulation sham position (P=0.19).
Conclusion: It seems that tDCS anodic stimulation can be used as a complementary intervention to improve the process of mental fatigue in the sense of knee condition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transcranial Direct Current stimulation
  • proprioception
  • Mental fatigue
  • Muscle fatigue

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 10 آذر 1400
  • تاریخ بازنگری: 26 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 27 فروردین 1401