بررسی میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی انگیزش شرط بندی فوتبال بر اساس نگرش و تکانشگری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشگاه رازی کرمانشاه-کرمانشاه- ایران

3 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.29252/mbsp.2022.225271.1081

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی انگیزش شرط بندی فوتبال بر اساس نگرش و تکانشگری انجام گرفت.

روش: پژوهش حاضر همبستگی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افرادی بود که در شرط بندی فوتبال شرکت داشتند. تعداد 400 نفر از کسانی که در یک سال گذشته در شرط بندی فوتبال شرکت داشته اند به شیوه نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. از پرسشنامه های انگیزه شرط بندی، نگرش شرط بندی، تکانشگری و حمایت اجتماعی ادارک شده استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی و تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS نسخه24 و SPSS نسخه 26 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: تکانشگری و نگرش به ترتیب با ضریب مسیر 30/0 و 41/0 ارتباط مثبت و معنی داری با انگیزش شرط بندی داشتند. حمایت اجتماعی ادراک شده ارتباط منفی و معنی داری (45/0-=β) با انگیزش داشتند. به علاوه نقش حمایت اجتماعی به عنوان میانجی در ارتباط بین تکانشگری و انگیزش معنی دار (20/0-=β) بود. همچنین نگرش به شرط بندی و تکانشگری ارتباط مثبت و معنی داری (36/0=β) را نشان دادند.

نتیجه گیری: حمایت اجتماعی ادراک شده می تواند عاملی کارآمد در کاهش سطح گرایش به شرط بندی و همچنین تعدیل کننده تکانشگری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The mediating examination of perceived social support in predicting football betting motivation based on attitude and impulsivity

نویسندگان [English]

  • Mehdi Seifourian 1
  • Keyvan shabani moghadam 2
  • mir hasan seyyed ameri 3
  • aboualfazl farahani 4
1 Department of sport management, physical education and sport sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Department of sport management, Physical education and sport sciences faculty, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Department of Motor Behavior and Sport Managment, Faculty of physical education and sport sciences, Urmia University, Urmia, Iran
4 Department of sport management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the mediation of perceived social support in predicting football betting motivation based on attitude and impulsivity.

Method: The present study is the correlation of structural equation modeling. The statistical population of the study included all people who participated in football betting. A total of 400 people who have participated in football betting in the past year were selected as the research sample by the Convenience Sampling method. Betting Motivation, Betting Attitude, Impulsivity and Perceived Social Support questionnaires were used. The Collected data were analyzed using descriptive and structural equation modeling using Spss 26 and Amos 24 softwares.

Results: Impulsivity and attitude had a direct and significant relationship with betting motivation. Perceived social support had a negative and significant relationship (β = -0.45) with motivation. In addition, the role of social support as a mediator in the relationship between impulsivity and motivation was significant (β = -0.20). Also, attitudes toward betting and impulsivity showed a positive and significant relationship (β = 0.36).

Conclusion: Perceived social support can be an effective factor in reducing the level of tendency to bet as well as an impulsive moderator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : motivation
  • attitude
  • impulsivity
  • social support
  • betting