اهداف و چشم انداز

نشریه روانشناسی ورزش دانشگاه شهید بهشتی با چاپ مقالات کاربردی در گستره پژوهش های کمی و کیفی از پیوستار تحقیقات موردی، تجربی، توصیفی و پیمایشی با رویکرد ورزش قهرمانی، حرفه ای، همگانی و تربیتی، در نظر دارد علاوه بر کمک به علم نوپا در این حوزه، دستاوردهای پژوهشگران را در اختیار جامعه ورزشی قرار دهد. لذا با رویکردهای ذکر شده تلاش بر این خواهد بود تا مقالات پژوهشی اصیل ) Original Research Articles ( و موردی که پیش از این در مجلات دیگر به چاپ نرسیده است، منتشر کند و در اختیار علاقه مندان و کاربران قرار دهد.