نشریه روانشناسی ورزش دانشگاه شهید بهشتی با چاپ مقالات کاربردی در گستره پژوهش های کمی و کیفی از پیوستار تحقیقات موردی، تجربی، توصیفی و پیمایشی با رویکرد ورزش قهرمانی، حرفه ای، همگانی و تربیتی، در نظر دارد علاوه بر کمک به علم نوپا در این حوزه، دستاوردهای پژوهشگران را در اختیار جامعه ورزشی قرار دهد. لذا با رویکردهای ذکر شده تلاش بر این خواهد بود تا مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Articles) و موردی که پیش از این در مجلات دیگر به چاپ نرسیده است، منتشر کند و در اختیار علاقه مندان و کاربران قرار دهد.

اهداف نشریه روان شناسی ورزش

 این نشریه به صورت  دو فصلنامه منتشر می شود و اولویت ارزیابی، داوری و انتشار را به مقالاتی اختصاص خواهد داد که در موضوعات زیر گنجانده شده باشند

  • روان شناسی عملکرد ورزشی و تندرستی
  • مطالعات بنیادی مرتبط با مبانی نظری و مدل سازی در روان شناسی ورزشی
  • عوامل مرتبط با مولفه های شناختی و فراشناختی موثر بر فعالیت بدنی
  • ساخت و استاندار سازی ابزارهای نوین در روان شناسی ورزش
  • هنجارسازی عوامل مرتبط با آمادگی روانی در حوزه های همگانی و قهرمانی
  • عوامل روان شناختی مرتبط با ورزش همگانی و عملکرد قهرمانی