تاثیر تمرینات باراوسل بر تعادل و هماهنگی حرکتی کودکان12-10سال.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 university of Tehran

2 دانشگاه تهران

3 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

10.29252/mbsp.2022.222549.1038

چکیده

باراوسل لغتی فرانسوی است که شامل انتقال تمرینات و حرکات پایه باله از حالت ایستاده به حالت افقی و روی سطح زمین است. لذا هدف از انجام این تحقیق تاثیر تمرینات باراوسل بر تعادل و هماهنگی حرکتی دختران 12-10 سال بود . در این تحقیق 24 دانش آموز دختر با میانگین سنی 806/0 ± 71/10 به صورت در دسترس انتخاب شدند پس از کسب رضایت از والدین جهت شرکت دانش آموزان در تحقیق، شرکت کننده ها به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (12نفر)وگروه کنترل(12 نفر)تقسیم شدند. پیش آزمون از هر دو گروه با استفاده از آزمون تعادل ایستا شارپندرومبرگ ، تعادل پویای ستاره و هماهنگی حرکتی (KTK) به عمل آمد. گروه آزمایش به مدت 8 هفته(3جلسه در هر هفته به مدت 45 دقیقه)به تمرینات باراوسل پرداختندو در پایان هفته آخر مداخله، پس آزمون همانند پیش آزمون از هر دو گروه گرفته شد.در این مدت گروه کنترل هیچ گونه فعالیت بدنی نداشتند. پس ازتایید توزیع طبیعی داده ها با استفاده از آزمون شاپیروویلک (05/0<P)نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب در فاکتورهای تعادل ایستا (007/0 P=) ،تعادل پویا (001/0 P= ) و هماهنگی حرکتی(001/0>P) نشان داد گروه آزمایشی نسبت به کنترل عملکرد بهتری در پس آزمون داشت. همچنین تغییرات درون گروهی در گروه آزمایش در تمامی متغیرها معنی دار بود (05/0>P). به طور کلی نتایج نشان می دهد که باراوسل می تواند به عنوان تمرینی جهت بهبود مهارت های حرکتی تعادل و هماهنگی حرکتی دختران در این بازه زمانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Barreausol exercises on balance and motor coordination in 10-12 years’ children

نویسندگان [English]

  • MEHDI SHAHBAZI 1
  • maryam khademi 2
  • shahzad tahmasebi boroujeni 2
  • Amir Shams 3
1 UT
2 ut
3 SSRI
چکیده [English]

Barreausol is a French word that includes the transfer of exercises and movements of the base of the ballet from a standing position to a horizontal position on the surface. The purpose of this study is to investigate the effect of Barreausol exercises on balance and motor coordination in 10-12 years old Girls. In this study 24 female students (mean age, 10/71 ± 0/80) were accessibly selected. After obtaining consent from parents for their children’s participation in the research, they were randomly divided in two experimental group (n = 12) and control group (n = 12). The pre-test of both groups was performed using Sharpened Romberg static balance test, Star dynamic balance test and KTK motor coordination test. The experimental group practiced Barreausol for 8 weeks (3 sessions per week for 45 minutes) at the end of the last week of intervention; the post-test was taken from both groups as before. During this period, the control group did not have any physical activity. After normal distribution of data using Shapirovilk test (P< 0.05) The results of combined analysis of variance test showed static balance(p=0/007), dynamic balance(p<0/001) and motor coordination(p<0/001) factors the experimental group performed better in the post-test than the control group. Also, within-group changes in the experimental group were significant in all variables (P <0.05). Overall, the results show that Barreausol can be used as an exercise to improve girls' motor skills of balance and motor coordination during this period of age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barreausol
  • motor coordination test(KTK)
  • secondary childhood
  • balance
  • Proprioception