1 داوری داوران محترم، با توجه به ایمیلی که از طریق سامانه برای شما ارسال می شود، امکان ورود به صفحه داوری مقاله ارسالی از طرف سامانه وجود دارد. همانطور که در زیر نمایش داده شده است، داور پس از کلیک بر روی گزینه مربوطه وارد مقاله مد نظر شده و مراحل داوری می تواند آغاز نماید. پس از پذیرش داوری مقاله، فایل متن مقاله برای شما ارسال می شود. امکان بررسی و داوری آن را دارید. با کلیک بر روی آدرس مقاله وارد مقاله مدنظر شوید. A پــس از دانلــود مقالــه، عــلاوه بــر تکمیــل فــرم داوری مرتبط(قســـــــمت4 ( امکـــان ارســـال مـــتن مقالـــــه کـــــه در آن نکــاتی نوشــته شــده در قســمت 5 امکــان پــذیر است. در پایان تصمیم نهایی خود را از گزینه های این قسمت انتخاب کنید سپس برای سردبیر ارسال فرمایید. D E ۱ B C بــا توجــه بــه عنــوان و چکیــده مقالــه نســـبت بـــه پـــذیرش داوری و یـــا رد داوری اقدام نمایید. لطفــا بــه زمــان بنــدی کــه از طــرف ســردبیر اعــلام مــی شــود، دقــت لازم را بفرمایید.

 

* فرآیند داوری مقالات

داوری مقالات در این نشریه بصورت بسته انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

 

* الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست.

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند.

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود.

- مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد.

 

* معیارهای داوری مقالات

معیارهای داوری مقالات شامل مرتبط بودن موضوع، اصیل و بدیع بودن پژوهش، جدید بودن موضوع، مستند بودن مقاله و بهره گیری از منابع معتبر، و ضرورت و اولویت موضوع مورد بررسی می باشد.

 

لیست اسامی داوران نشریه

اشتراک در پایگاه‌های بین‌المللی

سازمان

رتبه علمی

نام‌خانوادگی

نام

Researchgate

Publons

Linkedin

Google Scholar

دانشگاه خوارزمی

استادیار

ارشم

سعید

Researchgate

 Publons

 Linkedin

Google Scholar

دانشگاه تبریز

دانشیار

اسکندرنژاد

مهتا

 

 

Linkedin

 

دانشگاه شهید بهشتی

استاد

اصلانخانی

محمدعلی

Researchgate

Publons

Linkedin

 Google Scholar

دانشگاه تبریز

استاد

اقدسی

محمدتقی

Researchgate

 

 

Google Scholar

دانشگاه تهران

استاد

بشارت

محمدعلی

Researchgate

Publons

 

 Google Scholar

دانشگاه اراک

دانشیار

بهرامی

علیرضا

Researchgate

 

 

Google Scholar

دانشگاه خوارزمی

استادیار

پروین‌پور

شهاب

Researchgate

Publons

Linkedin

Google Scholar

دانشگاه شیراز

استادیار

پسند

فاطمه

Researchgate

 

 

Google Scholar

دانشگاه شهید رجایی

استادیار

حاتمی

فرزانه

 

Publons

 

Google Scholar

دانشگاه آزاد ساری

استادیار

حامی

محمد

Researchgate

 

Linkedin

Google Scholar

دانشگاه الزهرا

استادیار

حجازی

پریسا

Researchgate

 

 

 Google Scholar

دانشگاه رازی

استادیار

حیرانی

علی

Researchgate

 

 

Google Scholar

دانشگاه اصفهان

استادیار

نزاکت حسینی

مریم

Researchgate

 

 Linkedin

Google Scholar

دانشگاه اصفهان

استادیار

رافعی

مهدی

 Researchgate

 Publons

Linkedin 

 Google Scholar

دانشگاه شیراز

استادیار

رستمی

ربابه

Researchgate

 

 

Google Scholar

دانشگاه دامغان

استادیار

رمضان‌زاده

حسام

Researchgate

 

 

Google Scholar

دانشگاه تهران

سایر

زارعی

سحر

 Researchgate

 Publons

 

Googel Scholar

دانشگاه باهنر

استادیار

زارع‌زاده

مهشید

Researchgate

 

 

Google Scholar

دانشگاه تبریز

دانشیار

زمانی ثانی

سید حجت

Researchgate

Publons

 

Google Scholar

دانشگاه حکیم سبزوار

استادیار

زیدآبادی

رسول

 Researchgate

 Publons

Linkedin

Googel Scholar

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

سهرابی

مهدی

 Researchgate

Publons 

 

Googel Scholar

دانشگاه الزهرا

دانشیار

شجاعی

معصومه

Researchgate

Publons 

 

Google Scholar

پژوهشگاه علوم ورزشی

استادیار

شمس

امیر

Researchgate

 Publons

Linkedin

Googel Scholar

دانشگاه الزهرا

دانشیار

شمسی پور دهکردی

پروانه

Researchgate

 

 

Googel Scholar

دانشگاه سبزوار

استادیار

شهابی کاسب

محمدرضا

Researchgate

Publons

 

Googel Scholar

دانشگاه تهران

دانشیار

شهبازی

مهدی

Researchgate

 

Linkedin

Google Scholar

دانشگاه تهران

دانشیار

شیخ

محمود

Researchgate

Publons

 

Googel Scholar

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

صابری کاخکی

علیرضا

Researchgate

Publons

Linkedin

Google Scholar

دانشگاه شهید چمران

استادیار

صائمی

اسماعیل

Researchgate

 

 

 

دانشگاه یزد

استادیار

صمدی

حسین

Researchgate

 

 

Google Scholar

دانشگاه شهیدرجایی

دانشیار

طهماسبی

فرشید

Researchgate

 

Linkedin

Google Scholar

دانشگاه شهیدبهشتی

دکتری

طحان

آرزو

Researchgate

Publons

 

Google Scholar

دانشگاه شهیدچمران

استادیار

عابدان‌زاده

رسول

Researchgate

 

Linkedin

 

دانشگاه خوارزمی

استادیار

عبدالملکی

زهرا

Researchgate

 

 Linkedin

 Google Scholar

دانشگاه شهید بهشتی

استاد

عبدلی

بهروز

 

Publons

Linkedin

Google Scholar

دانشگاه تهران

استادیار

عرب‌عامری

الهه

Researchgate

 

 Linkedin

Googel Scholar

دانشگاه شهید بهشتی

استادیار

عظیم زاده

الهام

Researchgate

 

Linkedin

 

دانشگاه شهیدبهشتی

استادیار

عقدائی

مهین

Researchgate

 

 

 

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجلن

استادیار

علیزاده

لیلی

 

 

 

 

دانشگاه تهران

استادیار

غرایاق‌زندی

حسن

Researchgate

Publons

Linkedin

Google Scholar

پژوهشگاه علوم ورزشی

استادیار

غلامی

امین

Researchgate

 

Linkedin

Google Scholar

دانشگاه شهید بهشتی

استاد

فارسی

علیرضا

Researchgate

 

Linkedin

 

دانشگاه تبریز

استادیار

فتحی رضایی

زهرا

 

 

 

 

دانشگاه آزاد مشهد

استادیار

فولادیان

جواد

Researchgate

 

 Linkedin

Google Scholar

دانشگاه خوارزمی

استادیار

قدیری

فرهاد

 

 

Linkedin 

Googel Scholar

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشیار

قربان‌زاده

بهروز

Researchgate 

 

 

 Google Scholar

دانشگاه سمنان

استادیار

کاشانی

ولی اله

Researchgate

Publons

Linkedin

Google Scholar

پژوهشگاه علوم ورزشی

دانشیار

کاشی

علی

Researchgate

 

Linkedin

Google Scholar

دانشگاه آزاد تهران

استادیار

کاویانی

اکرم

Researchgate

 

 

Google Scholar

دانشگاه شهیدبهشتی

استادیار

کاویانی

مریم

Researchgate

Publons

Linkedin

Google Scholar

دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

استادیار

کردی

حسن

Researchgate

 

 

Google Scholar

دانشگاه سمنان

استادیار

گلمحمدی

بهروز

Researchgate

publons

 Linkedin

Googel scholar

دانشگاه شهید رجایی تهران

دانشیار

لطفی

غلامرضا

Researchgate

 

Linkedin

Google Scholar

دانشگاه شهیدبهشتی

استادیار

متشرعی

ابراهیم

Researchgate

 

Linkedin

Google Scholar

دانشگاه تهران

دکتری

محبی

محمود

 Researchgate

 

 

Googel scholar

دانشگاه ارومیه

دانشیار

محمدزاده

حسن

Resaerchgate

 

Linkedin

Google Scholar

دانشگاه ارومیه

استادیار

محمدزاده

سحر

Researchgate

 

Linkedin

 

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

محمدی‌نژاد

مهدی

Researchgate

 

Linkedin

Google Scholar

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

استادیار

مدبری

شقایق

 

 

Linkedin

 

دانشگاه شهید بهشتی

دکتری

مرادی

مجید

 

 

Linkedin

 

دانشگاه شهید بهشتی

دکتری

معینی‌راد

سمیرا

Researchgate

Publons

 Linkedin

Googel Scholar

دانشگاه اصفهان

استاد

موحدی

احمدرضا

 

 

 

 

دانشگاه شهیدبهشتی

دکتری

پرهیزمیمندی

نجمه

Researchgate

 

 

Google Scholar

پژوهشگاه علوم ورزشی

استادیار

نعیمی کیا

ملیحه

Researchgate

Publons 

 

Googel scholar

دانشگاه بین‌المللی امام رضا

استاد

واعظ موسوی

محمدکاظم