اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم اضطراب، افسردگی وانعطاف پذیری شناختی در جوانان با ناهنجاری سر به جلو و شانه گرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، کنگاور، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دکتری، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.29252/mbsp.2022.224178.1060

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب، انعطاف پذیری شناختی در جوانان با ناهنجاری سر و شانه ی به جلو بود..

روش ها: پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان شهر اسلام آباد غرب بودند. با توجه به تجربی بودن پژوهش، تعداد 15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر در گروه آزمایش به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. جهت انجام پژوهش حاضر از پرسشنامه های استاندارد مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی لوی باند و لوی باند (1995)، پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2009)، استفاه شد. هم چنین از روش عکس برداری از نمای نیمرخ برای اندازه گیری سر به جلو و شانه گرد استفاده شد. از آزمون های شایپرو-ویلک، تی زوجی، تحلیل کواریانس و اندازه اثر برای تحلیل داده ها استفاده شد (05/0>P).

نتایج: نتایج آزمون تی زوجی نشان داد که افسردگی(000/0=p)، و اضطراب(000/0=p)، و انعطاف پذیری شناختی (000/0=p)، پس از پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر آگاهی نسبت به پیش آزمون(قبل از مداخله)، افزایش معناداری پیدا کرد.

نتیجه گیری: آموزش شناخت درمانی مبتنی بر آگاهی می تواند منجر به بهبود افسردگی، اضطراب و انعطاف پذیری شناختی در مردان با ناهنجاری سر و شانه به جلو شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on depression, anxiety, Cognitive Flexibility in young with head and shoulder forward abnormalities

نویسندگان [English]

 • Ali Zarei Bid Sorkhi 1
 • Yones Parnian 2
 • Ahmad Rosan Bakhati 2
 • Ainollah sakinepoor 3
1 Ph.D. Faculty of Sports Sciences, Payame Noor University, Kangavar, Iran
2 MSc, Faculty of Sports Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Faculty of Sports Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: This study aimed to the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on depression, anxiety, Cognitive Flexibility in young with head and shoulder forward abnormalities.

Methods: This study was conducted with a quasi-experimental design. The statistical population of the present study included all high school students in Eslamabad-e-Garb city (Iran). According to the empirical research, 30 individuals in the control and experimental groups (15 individuals per each study group) were selected as the sample of the study. The standard questionnaires of Anxiety, Stress Scale (Lovibond & Lovibond, 1995),cognitive flexibility questionnaire (Dennis and Vander, 2009), were used to measure the research variables. Also photogrammetric method technique was used to measure the angle of the forward head and rounded shoulder. Reliability of Anxiety, Stress Scale and cognitive flexibility questionnaires using Cronbach's alpha method 93 and ,90. Shapiro-Wilk Test, paired-test, multivariate covariance analysis and effect size were used to analyze the collected data (P<0,05).

Results: The results of the Paired t-test showed that depression (P = 0,000) and the anxiety significantly increased (P = 0,000) and the Cognitive Flexibility after applying the mindfulness-based cognitive therapy protocol compared to the pre-test (before intervention).

Conclusion: Mindfulness-based cognitive therapy can improve depression, anxiety, Cognitive Flexibility in men with head and shoulder forward abnormalities

کلیدواژه‌ها [English]

 • depression
 • anxiety
 • Cognitive Flexibility
 • head and shoulder forward

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400
 • تاریخ دریافت: 24 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 11 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 11 اسفند 1400