مدیر مسئول


مهین عقدایی استادیار دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی

سردبیر


علیرضا فارسی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی

مدیر داخلی


امیر شمس دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

دبیر تخصصی


علیرضا فارسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

دبیر تخصصی


امیر شمس دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


محمد علی اصلانخانی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی

  • maslankhaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی اقدسی استاد تمام دانشگاه تبریز

رفتار حرکتی

  • mt_aghdasitabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علیرضا بهرامی دانشیار دانشگاه اراک

روانشناسی ورزشی

  • a_bahramyaraku.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


بهروز عبدلی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی

  • behrouz.abdoligmail.com

اعضای هیات تحریریه


علیرضا فارسی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی

  • ar.farsigmail.com

اعضای هیات تحریریه


احمدرضا موحدی استاد تمام دانشگاه اصفهان

رفتار حرکتی

  • armovahediyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسن محمد زاده استاد تمام دانشگاه ارومیه

رفتار حرکتی

  • ha.moha64gmail.com

اعضای هیات تحریریه


وحید نجاتی استاد دانشگاه شهید بهشتی

علوم شناختی و اعصاب

  • nejatisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پروانه شمسی پور دهکردی دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزاهرا (س)، تهران، ایران.

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا طاهری تربتی استاد دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


امیر شمس دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل صائمی دانشیار گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

رفتار حرکتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Masood Zangeneh Professor at Faculty of Liberal Arts & Sciences and Innovative Learning, Humber College Institute of Technology and Advanced Learning.

Clinical Psychology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Jorge Pérez-Gómez Faculty of Sports Sciences, University of Extremadura
Cáceres, Spain

Sport Sciences

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Mustafa Can Koç Associate Professor, Istanbul Gelişim University, School of Physical Education and Sports, Istanbul/Turkey,

Sport Psychology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Georgian Badicu Associate Professor. Department of Physical Education and Special Motricity, Transilvania University of Brasov, Romania

Sport Psychology

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Özgür Eken Associate Professor, Faculty of Sports Science, İnonu University, Turkey

Sport Psychology

ویراستار ادبی


نجمه پرهیز میمندی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی

  • najmehparhizyhoo.com

کارشناس نشریه


آرزو طحان دکتری دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی

  • arezu_m999yahoo.com