طراحی مدل انعطاف پذیری شناختی از طریق مشارکت ورزشی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه

3 هیئت علمی دانشگاه رازی

10.29252/mbsp.2021.210328.0

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل انعطاف پذیری شناختی از طریق مشارکت ورزشی بود. این پژوهش با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 14 نفر شامل اساتید و خبرگان حوزه پژوهش که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، صورت گرفت. روش ﺟﻤﻊ‌آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پژوهش‌های پیشین و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته بود. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ صوری و محتوایی، یافته‌های ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن‌ها ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آن‌ها اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. روش مورد استفاده برای بررسی پایایی، روش توافق درون موضوعی بود. میانگین میزان توافق درون موضوعی 0.86 گزارش شد. بر مبنای یافته‌ها عوامل علی در این پژوهش شامل عوامل شخصیتی و جسمانی، موانع شامل اکتسابی و غیراکتسابی؛ عوامل زمینه ای شامل بسترسازی آموزشی، فرهنگی و اجتماعی؛ راه کارها شامل مدیریت و آموزش و سازگاری؛ پیامدها شامل توسعه فردی و توسعه اجتماعی می­باشند. بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به عوامل شناسایی شده، سیاست‌های مدیریتی در جهت پیشبرد انعطاف پذیری شناختی از طریق مشارکت ورزشی تعیین و اجرا شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Cognitive Flexibility Through Sport Participation

نویسندگان [English]

 • sahar mahmoudi 1
 • javad karimi 2
 • ali heyrani 3
1 Master of Motor Behavior, Razi University, Kermanshah
2 PhD student in Sports Management, Razi University, Kermanshah
3 Razi University faculty
چکیده [English]

The purpose of the present study was to design a model of cognitive flexibility through sport participation. This study was conducted by qualitative method through semi-structured interviews with 14 people including professors and experts in the field of research who were selected by purposeful sampling method. The method of data collection was previous research articles and semi-structured interviews. To examine the face and content validity, the findings were presented to the participants and their theory and theories were reviewed and disseminated. The method used to assess reliability was the in-subject agreement method. The mean of intra-subject agreement was reported to be 0.86. According to the findings, causal factors in this study include personality and physical factors, barriers including acquired and non-acquired; contextual factors including educational, cultural and social contexts; strategies including management and training and adaptation; Therefore, it is suggested that management policies to promote cognitive flexibility through sport participation be identified and implemented in light of identified factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Laying the groundwork
 • education
 • adaptation
 • personal development
 • social development
 • تاریخ دریافت: 03 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 18 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 04 دی 1400