اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهین عقدایی

رفتار حرکتی استادیار دانشگاه شهید بهشتی

m-aghdaeisbu.ac.ir
0000-0002-5933-7201

سردبیر

علیرضا فارسی

رفتار حرکتی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

ar.farsigmail.com
0000-0002-2086-6632

مدیر داخلی

امیر شمس

رفتار حرکتی دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

amirshams85gmail.com
0000-0001-9931-9158

h-index: 14  

دبیر تخصصی

علیرضا فارسی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

ar.farsigmail.com
0000-0002-2086-6632

امیر شمس

رفتار حرکتی دانشیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

amirshams85gmail.com
0000-0001-9931-9158

h-index: 14  

اعضای هیات تحریریه

محمد علی اصلانخانی

رفتار حرکتی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

maslankhaniyahoo.com

محمد تقی اقدسی

رفتار حرکتی استاد تمام دانشگاه تبریز

mt_aghdasitabrizu.ac.ir

علیرضا بهرامی

رفتار حرکتی دانشیار دانشگاه اراک

a_bahramyaraku.ac.ir

عباس بهرام

رفتار حرکتی استاد تمام دانشگاه خوارزمی

abbas22iryahoo.com

فاطمه السادات حسینی

روانشناسی ورزش استاد تمام دانشگاه ارومیه

fhosseini2002yahoo.com

معصومه شجاعی

رفتار حرکتی دانشیار دانشگاه الزهرا

mshojaealzahra.ac.ir

بهروز عبدلی

رفتار حرکتی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

behrouz.abdoligmail.com

علیرضا فارسی

رفتار حرکتی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

ar.farsigmail.com

احمدرضا موحدی

رفتار حرکتی استاد تمام دانشگاه اصفهان

armovahediyahoo.com

حسن محمد زاده

رفتار حرکتی استاد تمام دانشگاه ارومیه

ha.moha64gmail.com

وحید نجاتی

علوم شناختی و اعصاب استاد دانشگاه شهید بهشتی

nejatisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Masood Zangeneh

Clinical Psychology Professor at Faculty of Liberal Arts & Sciences and Innovative Learning, Humber College Institute of Technology and Advanced Learning.

masood.zangenehhumber.ca
0000-0002-5038-1089

h-index: 16  

Jorge Pérez-Gómez

Sport Sciences Faculty of Sports Sciences, University of Extremadura
Cáceres, Spain

jorgepg100gmail.com
0000-0002-4054-9132

h-index: 23  

ویراستار انگلیسی

فهیمه محمد حسن

دکتری مدیریت ورزشی

f.mohammadhassangmail.com

ویراستار ادبی

نجمه پرهیز میمندی

رفتار حرکتی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

najmehparhizyhoo.com

کارشناس نشریه

آرزو طحان

رفتار حرکتی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

arezu_m999yahoo.com

مدیر وب سایت

آرزو طحان

رفتار حرکتی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

arezu_m999yahoo.com