تاثیر دو روش الگو دهی ماهر و در حال یادگیری بر اکتساب و یادداری تبحر حرکتی با تاکید بر مهارت های پایه ژیمناستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

10.29252/mbsp.2022.226864.1111

چکیده

زمینه و هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر الگوی در حال یادگیری، الگوی ماهر بر یادگیری چابکی، تعادل ایستا و پویا در کودکان پیش دبستانی شهرستان کرمانشاه بود.

روش کار: این مطالعه نیمه تجربی بود. شرکت کنندگان از نمونه در دسترس و به صورت تصادفی در گروه های مختلف تقسیم شدند. بعد از پیش آزمون، گروه در حال یادگیری 12 جلسه پنجاه کوششی به همراه دستورالعمل و بازخورد، آموزش داده شد، و گروه الگوی ماهر، فیلم ویدیویی اجرای آزمون چابکی، تعادل ایستا و پویا یکی از افراد حرفه ای را مشاهده کردند. گروه کنترل در کل دوره ی پژوهش هیچ مشاهده ای نداشتند و فقط به اجرای آزمون ها پرداختند.

یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که هر دو گروه (گروه الگودهی ماهر و در حال یادگیری)، در یادگیری مهارت مورد نظر از مرحله پیش‎آزمون تا آزمون اکتساب پیشرفت داشتند و این پیشرفت تا مرحله آزمون یادداری تا حدودی پایدار بود (05/0>p).

نتیجه گیری: بر اساس این نتایج، در یادگیری مهارتهایی همچون تعادل ایستا، تعادل پویا، چابکی، روش الگودهی ماهر و در حال یادگیری به لحاظ صرف وقت و هزینه برای شاگردان، مربیان، معلمان و والدین سودمندتر است و موجب یادگیری بیشتر و پایدارتر می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of learning model, skilled model on Acquisition, Retention Motor Proficiency with emphasis on Basic Gymnastics Skills

نویسندگان [English]

 • Mahnaz Hossini Kia 1
 • Farzaneh Bagheri Asl 2
1 MSc of motor behavior, Islamic Azad University Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor of Physical Education, Islamic Azad University Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Aims and background : The purpose of the present study was to investigate the effects of learning model, skilled model on Acquisition, Retention Motor Proficiency with emphasis on Basic Gymnastics Skills.

Methods: This quasi-experimental study was conducted. Participants of the random and available samples divided into different group. After the pre-test, the learning group was trained in 12 sessions of fifty attempts with instructions and feedback, and the skilled model group watched a video of a professional performing an agility, static and dynamic balance test. The control group had no observations during the whole study period and only performed the tests.

Findings: Results of analysis of variance demonstrated that all two groups (learning and skilled groups), made considerable progress in learning of the desired skill from the pre-test to the acquisition test, and this progress was somewhat stable until the retention test (.05>p).. Also, there was no significant difference between the skilled model and the learning model in both the acquisition and retention stages(.05<p).

Conclusion: Based on these results, learning skills such as static balance, dynamic balance, agility, skilled and learning patterning method is more useful for students, educators, teachers and parents in terms of time and money, and leads to more and more sustainable learning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: learning model
 • skilled model
 • agility
 • static balance
 • dynamic balance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 19 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 22 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 23 تیر 1401