مقاله مروری: بررسی نقش تصمیم‌گیری در عملکرد ورزشی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.52547/mbsp.6.2.45

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نقش تصمیم گیری در عملکرد ورزشی به صورت مروری منظم می باشد. مطالعات با استفاده از عبارات جست وجوی تعریف شده در عنوان مقالات، در پایگاه های فارسی و انگلیسی مشخص شده، بدون بازه زمانی بازیابی گردید. به طور کلی 2453 مقاله انگلیسی و 753 مقاله فارسی بدست آمد. از بین آنان 114 مقاله مرتبط با موضوع مطالعه انتخاب و پس از بررسی متن کامل مقالات، 35 مقاله انگلیسی و 5 مقاله فارسی انتخاب گردید. این مطالعات در سه گروه مطالعاتی که مرتبط با انجام برخی تمرینات و اثرگذاری بر دقت، سرعت و کیفیت تصمیم گیری (16 مطالعه)، مطالعاتی که مرتبط با ارزیابی تصمیم گیری تحت شرایط فشار (3 مطالعه) و مطالعاتی که مرتبط با ارزیابی تصمیم گیری پس از مشاهده کلیپ یا تصاویری از صحنه های واقعی بازی (20 مطالعه) تقسیم شدند. نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که توانایی تصمیم گیری میتواند سطح مهارتهای ورزشی افراد را متمایز کند. استفاده از کلیپها یا عکسهایی مرتبط با صحنه های واقعی ورزشی و یا برنامه تمرینی غیر خطی میتوانند باعث بهبود سرعت و دقت تصمیم گیری بازیکنان شوند. همچنین تصمیم گیری تحت شرایط فشار در افراد جوان باعث میشود که گزینه های کمتری برای آنان در زمینه بازی وجود داشته باشد و نیز استفاده از کلیپهای ویدیویی دو بعدی و سه بعدی میتواند جهت سنجش و مقایسه تصمیم گیری بازیکنان در رشته های مختلف ورزشی مورد استفاده قرارگیرند در حالی که مزایای استفاده از کلیپهای ویدیویی سه بعدی بیشتر میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review article: Investigating the role of decision making in sports performance

نویسندگان [English]

  • mehdi shahbazi 1
  • razieh hojabrnia 2
1 Associate Professor of Motor Behavior and Sports Psychology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD student in Motor Learning, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of decision making in sports performance as a systematic review. The studies were retrieved using the search terms defined in the titles of the articles specified in the Persian and English databases without time interval. A total of 2453 English and 753 Persian articles were selected. Among them, 114 articles related to the subject of the study were selected and after reviewing the full text of the articles, 35 English articles and 5 Persian articles were selected. These studies are divided into three groups of studies related to performing certain exercises and affecting on accuracy, speed and quality of decision making (16 studies), studies related to decision evaluation under stress conditions (3 studies) and studies related to post-decision evaluation after watching clips or pictures of real scenes of the game (20 studies).The results of studies showed that the ability to make decisions can differentiate the level of sports skills of individuals and the different training programs provide a slight improvement in how young players make decisions. Using clips or photos related to real sports scenes or a non-linear training program can improve the speed and accuracy of players' decisions. Also, making decisions under pressure in young people makes there fewer options for them in the field of play, and the use of 2D and 3D video clips can be used to measure and compare players' decisions in disciplines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision Making
  • Exercise
  • Video Clips
  • Systematic Review
1. Ecradi M AB, Farsi A. Compare the effects of
exercise with different levels of cognitive effort
on decision beginner tennis players. Motot
Behavior Sport Psychology. 2011;10:43-53.
2. Chamberlain CJ, Coelho AJ. The perceptual
side of action: Decision-making in sport.
Advances in psychology. 102: Elsevier; 1993. p.
135-57.
3. Hancock DJ, Ste-Marie DM. Gaze behaviors
and decision making accuracy of higher-and
lower-level ice hockey referees. Psychology of
Sport and Exercise. 2013;14(1):66-71 .
4. Naqvi N ,Shiv B, Bechara A. The role of
emotion in decision making: A cognitive
neuroscience perspective. Current directions in
psychological science. 2006;15(5):260-4 .
5. Rashidi Rostami L KF, Pashabadi A. The effect
of high intensity exercise on cognitive
performance in expert and novice soccer
players. Res motor behavior. 2012;1:39-48 .
6. Rezaei F SM, Bagherzade F. The effect of
different levels of arousal and intensive training
on decision-making skilled female soccer player.
Motor Learn Development. 2013;12 :67-89.
7. Schläppi-Lienhard O, Hossner E-J. Decision
making in beach volleyball defense: Crucial
factors derived from interviews with top-level
experts. Psychology of Sport and Exercise.
2015;16:60-73 .
8. Williams AM, Davids K, Williams JGP. Visual
perception and action in sport: Taylor & Francis;
1999 .
9. Van der Kamp J, Rivas F, van Doorn H,
Savelsbergh G. Ventral and dorsal contributions
in visual anticipation. International Journal of
Sport Psychology. 2007 .
10. Farrow D, Raab M. A recipe for expert
decision making. Developing Sport Expertise.
2008:137-59 .
11. Abernethy B, Baker J, Côté J. Transfer of
pattern recall skills may contribute to the
development of sport expertise. Applied
Cognitive Psychology: The Official Journal of the
Society for Applied Research in Memory and
Cognition. 2005;19(6):705-18 .
12. Ibáñez SJ, Sampaio J, Feu S, Lorenzo A,
Gómez MA, Ortega E. Basketball game-related
statistics that discriminate between teams’
season-long success. European journal of sport
science. 2008;8(6):3, 69-72.
13. García-González L, Araújo D, Carvalho J, Del
Villar F. Panorámica de las teorías y métodos de
investigación en torno a la toma de decisiones en
el tenis. Revista de Psicología del deporte.
2011;20(2):645-66 .
14. Abernethy B, Maxwell JP, Masters RS, Van
Der Kamp J, Jackson RC. Attentional processes in
skill learning and expert performance. 2007 .
15. Cotterill S, Discombe R. Enhancing decisionmaking during sports performance: Current
understanding and future directions. 2016.
16 .Moran A. Sport and exercise psychology: A
critical introduction: Routledge; 2013 .
17. Aglioti SM, Cesari P, Romani M, Urgesi C.
Action anticipation and motor resonance in elite
basketball players. Nature neuroscience.
2008;11(9):1109 .
18. Gredin NV, Broadbent DP, Williams AM,
Bishop DT. Judgement utility modulates the use
of explicit contextual priors and visual
information during anticipation. Psychology of
Sport and Exercise. 2019;45:101578 .
19. Milton J, Solodkin A, Hluštík P, Small SL. The
mind of expert motor performance is cool and
focused. Neuroimage. 2007;35(2):804-13 .
20. Castro H, Costa G, Lage G, Praça G,
Fernandez-Echeverría C, Moreno M, et al.
VISUAL BEHAVIOUR AND DECISION-MAKING IN
ATTACK SITUATIONS IN VOLLEYBALL. Revista
Internacional de Medicina y Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte. 2019;19 (75).
21. Müller S, Abernethy B, Farrow D. How do world-class cricket batsmen anticipate a
bowler's intention? Quarterly journal of
experimental psychology. 2006;59(12):2162-86 .
22. García-Ceberino JM, Gamero MG, Feu S,
Ibáñez SJ. Experience as a Determinant of
Declarative and Procedural Knowledge in School
Football. International journal of environmental
research and public health. 2020;17(3):1063.
23. Bar-Eli M, Raab M. Judgment and decision
making in sport and exercise: rediscovery and
new visions. 2006.
24. Corrêa UC, Oliveira TACd, Clavijo FAR, Letícia
da Silva S, Zalla S. Time of ball possession and
visual search in the decision-making on shooting
in the sport of futsal. International Journal of
Performance Analysis in Sport. 2020;20(2):254-
63 .
25. Castellà J, Boned J, Méndez-Ulrich JL, Sanz A.
Jump and free fall! Memory, attention, and
decision-making processes in an extreme sport.
Cognition and emotion. 2019 .
26. Dijkstra K, MacMahon C, Misirlisoy M .The
effects of golf expertise and presentation
modality on memory for golf and everyday
items. Acta Psychologica. 2008;128(2):298-303 .
27. MacIntyre TE, Moran AP. A qualitative
investigation of imagery use and meta-imagery
processes among elite canoe-slalom
competitors. Journal of Imagery Research in
Sport and Physical Activity. 2007;2(1) .
28. Ridderinkhof KR, Brass M. How kinesthetic
motor imagery works: a predictive-processing
theory of visualization in sports and motor
expertise. Journal of Physiology -Paris.
2015;109(1-3):53-63 .
29. Memmert D, Furley P. “I spy with my little
eye!”: Breadth of attention, inattentional
blindness, and tactical decision making in team
sports. Journal of Sport and Exercise Psychology.
2007;29(3):365-81 .
30. Natsuhara T, Kato T, Nakayama M, Yoshida T,
Sasaki R, Matsutake T, et al. Decision-making
while passing and visual search strategy during
ball receiving in team sport play. Perceptual and
motor skills. 2020;127(2):468-89 .
31. Araujo D, Davids K, Passos P. Ecological
validity, representative design, and
correspondence between experimental task
constraints and behavioral setting: Comment on.
Ecological Psychology. 2007;19(1):69-78.
32. Simon HA. A behavioral model of rational
choice. The quarterly journal of economics.
19:99-118 (1)69;55 .
33. Araújo D, Hristovski R, Seifert L, Carvalho J,
Davids K. Ecological cognition: expert decisionmaking behaviour in sport. International Review
of Sport and Exercise Psychology. 2019;12(1):1-
25 .
34. Jacobs DM, Michaels CF. Direct learning.
Ecological psychology. 2007;19(4):321-49 .
35. Araujo D, Davids K. Ecological approaches to
cognition and action in sport and exercise: Ask
not only what you do, but where you do it.
International Journal of Sport Psychology.
2009;40(1):5.
36. Sanches I, Teodoro A. Da integração à
inclusão escolar: cruzando perspectivas e
conceitos. Revista Lusófona de educação.
2006;8(8) .
37. Schmidt RA, Lee TD, Winstein C, Wulf G,
Zelaznik HN. Motor control and learning: A
behavioral emphasis: Human kinetics; 2018 .
38. Runswick OR, Roca A, Williams AM, Bezodis
NE, North JS. The effects of anxiety and situationspecific context on perceptual–motor skill: A
multi-level investigation. Psychological
Research. 2018;82(4):708-19 .
39. Sutton J, McIllwain D. Breadth and depth of
knowledge in expert versus novice athletes.
2015 .
40. Vickers J, Reeves M, Chambers K, Martell S.
Decision training: Cognitive strategies for
enhancing motor performance. Skill acquisition
in sport: Research, theory and practice.
2004:103-20 .
41. Carvalho J, Araújo D, García González L,
Iglesias D. El entrenamiento de la toma de
decisiones en el tenis:¿ qué fundamentos
científicos se pueden aplicar en los programas de
entrenamiento? Revista de Psicología del
Deporte. 2011;20(2):767-83.
42. Sáez-Gallego N, Vila-Maldonado S, Abellán J,
Contreras O. El entrenamiento perceptivo de
bloqueadoras juveniles de voleibol. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte. 2018 .
43. Domínguez AM, del Villar Álvarez F, GarcíaGonzález L, Arias AG, Arroyo MPM. Intervención
en la toma de decisiones en jugadores de
voleibol en etapas de formación. Revista de
Psicología del Deporte. 2011;20(2):785-800 .
44. Raab M. Think SMART, not hard-a review of
teaching decision making in sport from an
ecological rationality perspective. Physical
education and sport pedagogy. 2007;12(1):1-22 .
45. McPherson SL. Tactics: using knowledge to
enhance sport performance. Developing sport
expertise: Routledge; 2007. p. 177-93 .
46. Fortes LS, Freitas-Júnior CG, Paes PP, Vieira
LF, Nascimento-Júnior JR, Lima-Júnior DRAA, et
al. Effect of an eight-week imagery training
programme on passing decision-making of
young volleyball players. International Journal of
Sport and Exercise Psychology. 2020;18(1):120-
8.
47. Vickers JN. Perception, cognition, and
decision training: The quiet eye in action: Human
Kinetics; 2007 .
48. Vaeyens R, Lenoir M, Williams AM, Mazyn L,
Philippaerts RM. The effects of task constraints
on visual search behavior and decision-making
skill in youth soccer players. Journal of Sport and
Exercise Psychology. 2007;29(2):147-69 .
49. Del Campo DGD, Villora SG, Lopez LMG,
Mitchell S. Differences in decision-making
development between expert and novice
invasion game players. Perceptual and Motor
Skills. 2011;112(3):871-88.
50. Keller BS, Raynor AJ, Iredale F, Bruce L.
Tactical skill in Australian youth soccer: Does it
discriminate age-match skill levels? International
Journal of Sports Science & Coaching.
2018;13(6):1057-63 .
51. Woods CT, Raynor AJ, Bruce L, McDonald Z.
Discriminating talent-identified junior Australian
football players using a video decision-making
task. Journal of sports sciences. 2016;34(4):342-
7.
52. Bennett KJ, Novak AR, Pluss MA, Coutts AJ,
Fransen J. Assessing the validity of a video-based
decision-making assessment for talent
identification in youth soccer. Journal of science
and medicine in sport. 2019;22(6):729-34 .
53. Raab M, Laborde S. When to blink and when
to think: preference for intuitive decisions
results in faster and better tactical choices.
Research quarterly for exercise and sport.
2011;82(1):89-98 .
54. Musculus L, Raab M, Belling P, Lobinger B.
Linking self-efficacy and decision-making
processes in developing soccer players.
Psychology of Sport and Exercise .39:72-80;2018 .
55. González-Víllora S, García-López L,
Contreras-Jordán O. Decision making and skill
development in youth football players. Revista
Internacional de Medicina y Ciencias de la
Actividad Fisica y del Deporte. 2015;15(59) .
56. Gil-Arias A, Moreno MP, García-Mas A,
Moreno A, García-González L, del Villar F.
Reasoning and action: Implementation of a
decision-making program in sport. The Spanish
Journal of Psychology. 2016;19 .
57. Gil-Arias A, Garcia-Gonzalez L, Alvarez FDV,
Gallego DI. Developing sport expertise in youth
sport: a decision training program in basketball.
PeerJ. 2019;7:e7392.
58. Panchuk D, Klusemann MJ, Hadlow SM.
Exploring the effectiveness of immersive video
for training decision-making capability in elite,
youth basketball players. Frontiers in
Psychology. 2018;9:2315 .
59. Pizarro D, Práxedes A, Travassos B, del Villar
F, Moreno A. The effects of a nonlinear pedagogy
training program in the technical-tactical
behaviour of youth futsal players. International
Journal of Sports Science & Coaching.
2019;14(1):15-23 .
60. Práxedes A, Del Villar F, Pizarro D, Moreno A.
The impact of nonlinear pedagogy on decisionmaking and execution in youth soccer players
according to game actions. Journal of human
kinetics. 2018;62(1):185-98.
61. Romeas T, Guldner A, Faubert J. 3D-Multiple
Object Tracking training task improves passing
decision-making accuracy in soccer players.
Psychology of Sport and Exercise. 2016;22:1-9 .
62. Hohmann T, Obelöer H, Schlapkohl N, Raab
M. Does training with 3D videos improve decision-making in team invasion sports? Journal
of sports sciences. 2016;34(8):746-55 .
63. Lola AC, Tzetzis GC, Zetou H. The effect of
implicit and explicit practice in the development
of decision making in volleyball serving.
Perceptual and Motor Skills. 2012;114(2):665-
78 .
64. Merzoug D, Belkadi A, Sebbane M, Abed F,
Abdedaim A. Analysing the Effect of Learning by
Simulation on the Speed and accuracy Decision
Making of Volleyball players. Педагогикопсихологические и медико-биологические
проблемы физической культуры и спорта.
2017;12(3 (eng)) .
65. Hepler TJ. Decision-making in sport under
mental and physical stress. International Journal
of Kinesiology and Sports Science. 2015;3(4):79-
83 .
66. Tenenbaum G, Levy-Kolker N, Sade S,
Liebermann DG, Lidor R. Anticipation and
confidence of decisions related to skilled
performance. International Journal of Sport
Psychology. 1996 .
67. Fontana FE, Mazzardo O, Mokgothu C,
Furtado O, Gallagher JD. Influence of exercise
intensity on the decision-making performance of
experienced and inexperienced soccer players.
Journal of Sport and Exercise Psychology.
2009;31(2):135-51 .
68. Kinrade NP, Jackson RC, Ashford KJ.
Reinvestment, task complexity and decision
making under pressure in basketball. Psychology
of Sport and Exercise. 2015;20:11-9.
69. Royal KA, Farrow D, Mujika I, Halson SL, Pyne
D, Abernethy B. The effects of fatigue on
decision making and shooting skill performance
in water polo players. Journal of sports sciences.
2006;24(8):807-15 .
70. Cañal-Bruland R. Visual cueing in sport‐
specific decision making. International Journal of
Sport and Exercise Psychology. 2009;7(4):450-
64 .
71. Sánchez ACJ, Calvo AL, Buñuel PS-L, Godoy
SJI. Decision-making of spanish female
basketball team players while they are
competing. Revista de Psicología del Deporte.
2010;18(3):369-73 .
72. Vaeyens R, Lenoir M, Williams AM,
Philippaerts RM. Mechanisms underpinning
successful decision making in skilled youth
soccer players: An analysis of visual search
behaviors. Journal of motor behavior.
2007;39(5):395-408 .
73. McMorris T, Graydon J. The effect of exercise
on the decision-making performance of
experienced and inexperienced soccer players.
Research quarterly for exercise and sport.
1996;67(1):109-14 .
74. Lorains M, Ball K, MacMahon C. An above
real time training intervention for sport decision
making. Psychology of Sport and Exercise.
2013;14(5):670-4 .
75. Correia V, Araújo D, Duarte R, Travassos B,
Passos P, Davids K. Changes in practice task
constraints shape decision-making behaviours of
team games players. Journal of Science and
Medicine in Sport. 2012;15(3):244-9 .
76. Sherwood SM, Smith TB, Masters RS.
Decision reinvestment, pattern recall and
decision making in rugby union. Psychology of
Sport and Exercise. 2019;43 :226-232 .
77. Furley P, Bertrams A, Englert C, Delphia A.
Ego depletion, attentional control, and decision
making in sport. Psychology of Sport and
Exercise. 2013;14(6):900-4 .
78. Certel Z, Aksoy D, Çalışkan E, Lapa TY, Özçelik
MA, Çelik G. Research on self-esteem in decision
making and decision-making styles in taekwondo
athletes. Procedia-Social and Behavioral
Sciences. 2013;93:1971-5 .
79. Jahanian M, Moradi M, Safavid S, Baghmalai
M, Mofazli R. The effect of ball rotation on the
execution of simple and complex decisions of
experienced table tennis players. Exercise
Psychology. 2013 .
80. Rahdarbeik R, Shahbazi M. The relationship
between action orientation and posture with
dec):(ision-making behavior of skilled female
footballers. Journal of Motor Development and
Learning. 2017; 8(4):575-92.
81. Parsafar P, Aghdasi MT. The effect of
cognitive secondary task on decision making and
stunning behaviors of skilled and beginner
footballers. Motor behavior. 2018;(32):129-4282. Soleimani Rad M, Tabash M, Jaberi
Moghaddam A, Shahbazi M. The effect of
decision monitoring pressure and its relationship
with special decision processing in skilled tennis
athletes on the table of sports psychology
studies. 2018;7(26):1-18 .
83. McMorris T, Graydon J. Effect of exercise on
soccer decision-making tasks of differing
complexities. Journal of Human Movement
Studies. 1996;30(4):177-93.
84. Lee S-M, Kim S, Park S-H. Self-paced sport
events under temporal constraints: visual
search, quiet eye, expertise and constrained
performance time in far aiming tasks.
International Journal of Applied Sports Sciences.
2009;21(2).
85. Rafiee S VMM, Ghasemi A. Visual search and
decision making accuracy of expert and novice
basketball referees. Motor behavior.
2015;21:65-76 .
86. Den Hartigh RJ, Van Der Steen S, Hakvoort B,
Frencken WG, Lemmink KA. Differences in game
reading between selected and non-selected
youth soccer players. Journal of Sports Sciences.
2018;36(4):422-8 .
87. Sevil Serrano J, Praxedes Pizarro A, GarcíaGonzález L, Moreno Dominguez A, del Villar
Álvarez F. Evolution of tactical behavior of soccer
players across their development. International
Journal of Performance Analysis in Sport.
2017;17(6):885-901 .
88. Corrêa UC, de Pinho ST, da Silva SL, Clavijo
FAR, Souza TdO, Tani G. Revealing the decisionmaking of dribbling in the sport of futsal. Journal
of sports sciences. 2016;34(24):2321-8.
89. Bar-Eli M, Plessner H, Raab M. Judgment,
decision-making and success in sport: John Wiley
& Sons; 2011 .
90. Kaya A. Decision making by coaches and
athletes in sport. Procedia-Social and Behavioral
Sciences. 2014;152:333-8 .
91. Anshel MH, Wells B. Sources of acute stress
and coping styles in competitive sport. Anxiety,
stress and coping. 2000;13(1):1-26 .
92. Mellalieu SD, Neil R, Hanton S, Fletcher D.
Competition stress in sport performers:
Stressors experienced in the competition
environment. Journal of sports sciences.
2009;27(7):729-44 .
93. Beilock SL, Gray R. Why do athletes choke
under pressure? 2007 .
94. Smith MR, Zeuwts L, Lenoir M, Hens N, De
Jong LM, Coutts AJ. Mental fatigue impairs
soccer-specific decision-making skill. Journal of
sports sciences. 2016;34(14):1297-30.