مقایسه اثر خستگی عضلانی حاصل از انقباضات عضلانی زیربیشینه و بیشینه بر تغییرات همکوشی عضلانی و کنترل قامت: با توجه به تکنیک درون‌یابی تکانه

زینب حاتمی بهمن بگلو؛ علیرضا فارسی؛ حمیدالله حسنلویی؛ مارکوس تیلپ

دوره 13، شماره 1، تیر 1400، صفحه 161-178

10.48308/mbsp.6.1.161