بررسی رابطه‌ی رگه‌های تاریک شخصیت و مهارت‌های روانی با اثر تعدیل‌کنندگی هوش هیجانی در ورزشکاران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.29252/mbsp.2022.224422.1068

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین ویژگی های تاریک شخصیت و مهارت های روانی ورزشکاران با اثر تعدیل کنندگی هوش هیجانی صورت گرفت. روش شناسی: جامعه ی آماری پژوهش حاضر ورزشکاران ایرانی دارای صفحه شخصی در شبکه‌های اجتماعی بودند که از بین آنان 195 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و کاربردی بود. جمع آوری داده‌ها با پرسشنامه ی رگه های تاریک شخصیت، هوش هیجانی در ورزش و مهارت های روانی اوتاوا (امست-3) انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی در سطح معناداری 05/0 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که ویژگی های تاریک شخصیت با مهارت های روانی ورزشکاران رابطه ی منفی و معنادار دارند؛ این درحالی است که هوش هیجانی این رابطه را تعدیل می کند و اثرات منفی ویژگی های تاریک شخصیت بر روی مهارت های روانی ورزشکاران را کاهش می دهد. از سویی دیگر نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خرده مقیاس های خودتنظیمی، جامعه ستیزی، خوش بینی و ارزیابی احساسات خود پیش بینی کننده های معناداری برای آمادگی روانی ورزشکاران هستند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر از یافته های پیشین مبتنی بر اهمیت توجه مربیان به سطوح هوش هیجانی ورزشکاران حمایت می کند. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از نتایج تحقیقات مبتنی بر تاثیر ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی بر روند استرس افراد تبیین شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between dark personality traits and Mental skills with the moderating effect of emotional intelligence in athletes

نویسندگان [English]

  • mina fallahi 1
  • Seyed Hojjat Zamani Sani 2
  • Zahra Fathirezaie 3
1 Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education &; Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of motor behavior, Faculty of physical education and sport sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Department of motor behavior, Faculty of physical education and sport sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between dark personality traits and athletes' mental skills with the moderating effect of emotional intelligence. Methodology: The statistical population of the present study was Iranian athletes with personal page in social networks, from which 195 people were selected by convenience sampling. The method of the present study was descriptive-correlational and applied research. Data collecting were done by questionnaires of dark personality trait (DD), emotional intelligence in sports and Ottawa mental skills (OMSAT-3). Results were analyzed by Pearson correlation coefficient and linear regression at a significance level of 0.05. Results: The results showed that dark personality traits have a significant negative relationship with athletes' mental skills; and emotional intelligence moderates this relationship and reduces the negative effects of dark personality traits on athletes' mental skills. On the other hand, the results of regression analysis showed that the subscales of self-regulation, psychopathy, optimism and appraisal of own emotions were significant predictors of athletes' mental skills. Conclusion: The present study supports the previous findings based on the importance of coaches' attention to athletes' emotional intelligence levels. The findings of the present study were explained using findings based on the effect of personality traits and emotional intelligence on the stress process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dark personality traits
  • mental skills
  • emotional intelligence
  • تاریخ دریافت: 14 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 03 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1400