ارتباط بین جهت‌گیری مذهبی و آمادگی روانی ورزشکاران در سه حیطه رفتاری، عاطفی و شناختی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 کارشناس ارشد روان شناسی ورزش دانشگاه تهران

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین جهت‌گیری مذهبی و آمادگی روانی ورزشکاران بود. بدین منظور 218 دانشجوی دختر و پسر (121 پسر و 97 دختر) با میانگین سنی 60/1± 40/22 سال در این تحقیق شرکت کردند و پرسش‌نامه‌های جهت‌گیری مذهبی آلپورت و ابزار سنجش آمادگی روانی اوتاوا (اُمست 3) که قبلاً برای جامعه ایرانی ترجمه و استاندارد شده است را تکمیل کردند. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره بررسی شدند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین جهت‌گیری مذهبی و آمادگی روانی ورزشکاران رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد که خرده‌مقیاس جهت‌گیری مذهبی بیرونی از میان 12 خرده‌مقیاس آمادگی روانی سه خرده‌مقیاس هدف‌گزینی، اعتماد به‌نفس و طرح مسابقه را پیشگویی کرد (05/0>p). بعلاوه، خرده‌مقیاس جهت‌گیری مذهبی درونی نیز پنج خرده‌مقیاس اعتماد به‌نفس، تعهد، کنترل ترس، آرمیدگی و نیروبخشی را از میان خرده‌مقیاس‌های آمادگی روانی پیشگویی کرد (05/0>p). اما خرده‌مقیاس‌های دیگر آمادگی روانی توسط دو خرده‌مقیاس جهت‌گیری مذهبی پیش‌بینی نشدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between religious orientation and athlete’s psychological preparation in three aspects of behavioral, emotional and cognitive

نویسندگان [English]

 • Masoud Ariyafar 1
 • Ali Hojjati 2
1 Physical Education and Sports Science
2 Master of Sports Psychology, University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of present study was to examine the relationship between religious orientation and psychological preparation of athletes. For this reason, 218 athletes include 97 female and 121 male (22.40±1.60 years) completed Religious Orientation Questionnaire (OS) and The Ottawa Mental Skills Assessment Tool (OMSAT-3), The Validity And Reliability of these questionnaires have been confirmed in Iran. After collecting data, Pearson correlation and multiple regressions were used. The results showed that there are a meaningful correlation between psychological preparation and religious orientation. The results of multiple regression analysis tests showed that extrinsic religious orientation could predict goal setting, self-confidence and competition planning (p≤ 0/05). Moreover, intrinsic religious orientation could predict self-confidence, commitment, fear control, relaxation and activation (p≤ 0.05). But other subscale of psychological preparation couldn’t predict by religious orientation (p≥ 0.05). In sum up, According of results, there are a meaningful positive correlation between some of psychological preparation and religious orientation

کلیدواژه‌ها [English]

 • religious orientation
 • Psychological preparation
 1. منابع
 2. صدیقی ارفعی فریبرز، تمنایی‌فر محمدضا و عابدین‌آبادی عاطفه. (1391). رابطه جهت‌گیری مذهبی سبک‌های مقابله و شادکامی در دانشجویان. مجله روان‌شناسی و دین. سال پنجم، شماره 3. صفحات 163-135.
 3. Spikla B. Shaver P and Kirkpatrick. (1985). A general attribution theory for the psychology of religion. Journal for the Scientific Study of Religion. (24), 1- 20.
 4. مهرابی طالقانی شیما و سهرابی فرامرز. (1390). مقایسه رابطه جهت‌گیری و مذهبی (درونی- بیرونی) با سخت رویی در دانشجویان دختر و پسر. نشریه مطالعات روان‌شناختی. شماره 2. صفحات 154-129.
 5. خدایاری‌فرد محمد، شکوهی‌یکتا محسن و غباری‌بناب،باقر. (1379). آماده‌سازی مقیاس نگرش مذهبی دانشجویان. مجله روان‌شناسی. دوره 4. شماره 3 صفحات 268-258.
 6. James W. (1961). "The Variety of Religious Experience", A Study in Human Nature. New York: Collier Books.
 7. Navara G. S., & James S. (2005). Acculturative stress of missionaries: Does religious orientation affect religious coping and adjustment? International Journal of Intercultural Relations. (29), 39- 45.
 8. Allport G, editor. (1968).The person in psychology. Boston, Beacon Press, 5. 432-443.
 9. Baker M. and Gorsuch, R. (1982)."Trait anxiety and intrinsic-extrinsic religiousness". Journal for the Scientific Study of Religion. )21(, 119-122.
 10. Bergin A.E., Stinchfield R.D., Gaskin T.A., Masters K.S, and Sullivan C.E. (1987)."Religious life styles and mental health: An exploratory study". Journal of Counselling Psychology. (35), 91-98.
 11. Kelley B.D., Hoffman S.J., and Gill D.L. (1990). The Relationship Between Competitive Orientation and Religious Orientation. Journal of Sport Behavior. (13), 145-156.
 12. Brown S.R. (2006). Religious Orientation and Flow. Eastern Michigan University. Master’s theses and Doctoral Dissertations. Paper 77.
 13. Amiriyan Molk Meyan A and Akbari B. (2012). The Relationship between Religious Orientation (Pray) with Self-Esteem and Assertiveness in Students. Journal of Basic and Applied scientific Research. 2(3), 2966-2969.
 14. Carpenter T.P., Laney T and Mezulis A. (2011). Religious Coping, Stress, and Depressive Symptoms Among Adolescents: A Prospective Study. Psychology of Religion and Spirituality. (4), 1.19-30.
 15. جان بزرگی مسعود. (1386). جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان. مجله پژوهش در پزشکی. دوره 31. شماره 4. صفحات 350-345.
 16. دباغی پرویز. (1388). بررسی نقش معنویت و مذهب در سلامت. مجله دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. سال چهارم. شماره 1. شماره مسلسل 6.
 17. Wulff DM. (1997). Psychology of religion. 2nd edition, John Wiley & Sons Inc.
 18. Fournier J.F., Calmels F., Durand-Bush N., and Salmela J.H. (2005). Effects of a season-long PST program on gymnastic performance and on psychological skill development. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 3(1), 59-78.
 19. Boostani, M.A. Hassan Boostani, M. Nouzari V and Rezaei A.M. (2011). Comparison of Some Psychological Skills of Male Elite and Non-Elite Karatekas Dispatched to World Competition in Italy. Journal of Martial Arts Anthropology. 11(3), 27-30.
 20. Roberts B., and Boyce B.A. (1998). Case Studies in Sport Psychology. Human Kinetics.
 21. Gold D and Weinberg P. (1995). Foundation of sport and exercise psychology. NY: Human Kinetics.
 22. Blazek M and Besta T. (2012). Self-concept clarity and religious orientations: prediction of purpose in life and self-esteem. Journal Religious Health. 51(3):947-60.
 23. شعاع کاظمی مهرانگیز و مؤمنی جاوید مهرآور. (1390). بررسی مقایسه‌ای و رابطه‌ای رفتار جرأتمندانه، عزت نفس و جهت‌گیری مذهبی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال نوزدهم. شماره 12 صفحات 190-169.
 24. Ventis W.L. (1995). The relationships between religious and mental health. Journal of Social Issues. 51(2):33-48.
 25. Bush N.P., Salmela J.H., and Coreen-Demvs I. (2000). The Ottawa mental skills assessment tool (OMSAT-3). Sport Psychologist.15 (2)1-19.
 26. Angela H.N and Aynsley M.S. (2008), Psycho logic Stress Related to Injury and Impact on Sport Performance , Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. Volume 19. Issue 2, PP: 399-418.
 27. Koening H.G. (2007). Spirituality and depression. Southern medical Journal, 7, 737-739.
 28. Rebecca S.K., Wong Jin Seng Thung and Willy P. (2006), Mood and performance in young Malaysian karateka. Journal of Sports Science and Medicine. CSSI, 54-59.