نیازسنجی توسعة روان شناسی در ورزش حرفه ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

10.29252/mbsp.2021.221288.1016

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی توسعه روان شناسی در ورزش حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردید.

روش‌شناسی: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی بود که به صورت میدانی با استفاده از مصاحبه انجام گردید. روش گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر به صورت میدانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند که بر حسب انتخاب هدفمند تعداد 12 نفر از این افراد به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جهت تحلیل داده های تحقیق از روش آنتروپی شانون استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از نرم افزار Excel استفاده گردید.

یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در مسیر توسعه روان شناسی در ورزش حرفه ای ایران نیاز به مسائل فرهنگی، انسانی، انگیزشی، علمی و فردی می باشد. به عبارتی سرمایه گذاری در جهت رفع نیازهای فرهنگی، انسانی، انگیزشی، علمی و فردی سبب می گردد تا مسیر توسعه روان شناسی ورزشی به عنوان یک علم پرکاربرد در ورزش حرفه ای هموار گردد.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می‌شود که جهت توسعه روان شناسی در ورزش حرفه ای ایران نیاز است تا تلاش هایی در جهت رفع این نیازها انجام گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Needs assessment of psychological development in professional sports in Iran

نویسندگان [English]

  • shabnam Hashempour 1
  • Zynalabedin Fallah 2
  • Taher Bahlekeh 3
1 Ph.d Student, Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Associated of Professor, Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Assistant of Professor, Department of Physical Education, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study was designed and implemented with the aim of assessing the Needs assessment of psychological development in professional sports in Iran.

Methods: The present research method was of qualitative type which was performed in the field using interview. The method of data collection in the present study was field. The statistical population of the study included experts familiar with the subject of research, and according to the purposeful selection of 12 of these people were identified as the research sample. The data collection tool in the present study was a semi-structured interview. Shannon's entropy method was used to analyze the research data. Excel software was used to analyze the data of the present study.

Results: The results of the present study showed that in the course of the development of psychology in professional sports in Iran, cultural, human, motivational, scientific and individual issues are needed. In other words, investing in meeting the cultural, human, motivational, scientific and personal needs will pave the way for the development of sports psychology as a widely used science in professional sports.

Conclusion: According to the results of the present study, it is suggested that in order to develop psychology in professional sports in Iran, it is necessary to make efforts to meet these needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Psychology
  • elite
  • Cultural Needs
  • Human Needs
  • Motivational Needs