مقایسه برنامه بازی‌های بومی- محلی و طناب زنی بر میزان رشد مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان 6 تا 8 سال

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

10.29252/mbsp.3.1.111

چکیده

هدف تحقیق: هدف از این تحقیق مقایسه برنامه بازی‌های بومی- محلی و طناب زنی بر میزان رشد مهارت‌های حرکتی ظریف کودکان 6 تا 8 سال پسر بود. روش تحقیق:  به این منظور 120 کودک 6 تا 8 ساله از بین مدارس ابتدایی شهر تهران به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. آن‌ها در چهار گروه برنامه بازی‌های بومی- محلی، طناب زنی، ترکیبی و گروه کنترل  قرار گرفتند. افراد بعد از اجرای پیش آزمون به شیوه همتا سازی قرار گرفتند. برنامه به صورت 4 ماه (16 هفته، هر هفته 2 جلسه و هرجلسه 50 دقیقه) در گروه‌ها انجام گرفت. در هفته هفدهم پس آزمون اجرا شد. در این آزمون برای آزمودن فرضیه‌ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) و آنالیز واریانس یک طرفه(ANOVA) استفاده شد. نتایج: نتایج نشان دادکه سه گروه برنامه بازی‌های بومی- محلی، برنامه‌طناب زنی و گروه ترکیبی در مهارت‌های حرکتی ظریف نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشتند(05/0p <). در مهارت‌های کنترل بینایی- حرکتی و سرعت و چالاکی اندام فوقانی گروه برنامه طناب زنی نسبت به گروه برنامه بازی‌های بومی- محلی عملکرد بهتری داشتند، لیکن در مهارت سرعت پاسخ گروه بازی‌های بومی- محلی نسبت به گروه طناب‌زنی عملکرد بهتری نشان داد. همچنین در هر سه مهارت بنیادی گروه ترکیبی تاثیر بیشتری نسبت به سه گروه آزمایشی دیگر داشتند. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده، برنامه‌های آموزشی مورد استفاده می‌تواند تجربه حرکتی مناسبی برای کودکان باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the local indigenous games and jump roping plan effects on the growth of fine- motor skills for children 6 to 8

نویسندگان [English]

 • ayoub hashemi 1
 • mahmood shieikh 2
1 faculty of physical education. university of tehran
2 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research is the comparison of the local indigenous games and jump roping plan effects on the growth of fine- motor skills for children between the age of 6 to 8. Method: For this purpose, 120 children between the age of 6 to 8 were selected from primary schools of Tehran in cluster random mode. They were settled in to 4 groups: local indigenous game, jump roping plan, compound and control group. After pre- test they were settled in matching method. The plan carried out for groups during 4 months (16 weeks, 2 sessions a week and 50 minutes every session). Post- test was conducted in the seventeenth week. Multivariate Analysis of Variance method (MANOVA) and Analysis of Variance (ANOVA) have been used in order to carry out this test and hypothesis. Result: The result showed that 3 group local indigenous game, jump roping and compound group had the better effects in fine- motor skills than the control group(p</.05). In visual- motor control and upper limb speed & dexterity skills, jump roping group had better performance in comparison with the local indigenous game group. But in response to speed skill, local indigenous game group did better than jump roping group. Also in all three fundamental motor skills, compound group had more effect than the other groups. Conclusion: According to this result, the training plan could be the appropriate work experience for children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Male students
 • motor development-fundamental motor skill-fine motor skill
 1. - امینی، محمدمهدی،(1385)."تأثیر دو نوع برنامه منتخب بر هماهنگی چشم و دست دانش آموزان پسر پایه اول ابتدایی". پایان نامة کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران،.ص:18-10.
 2. - گالاهو،آزمون.(1390)."درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی".ترجمه عباس بهرام،محسن شفیع زاده.تهران،انتشارات بامداد کتاب.صص:90-80.
 3. - ایساکس، لاری. دی . پاینه، گریگوری. وی(2002) ". رشد حرکتی انسان رویکردی در طول عمر".ترجمه حسن خلجی و داریوش خواجوی(1384) . اراک، انتشارات دانشگاه اراک. ص : 503.
 4. - مالینا و بوچارد. (1381)." نمو، بالیدگی و فعالیت بدنی". ترجمه عباس. بهرام. و حسن. خلجی، تهران، نشر امید. ص:120-115.
 5. - یوسفی، شهلا .شیخ،محمود.(1381). "تأثیر بازیهای پیش دبستانی منتخب بر رشد حرکتی دانش آموزان دختر سال دوم دبستان منطقة 5 تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 6. - هی وود، کاتلین، ام. گچل نانسی.(1387)." رشد و تکامل حرکتی در طول عمر". ترجمه محمودشیخ، کیوان شعبانی مقدم،مهدی شهبازی، ناشر: آوای ظهور، چاپ اول، تهران.ص: 100-95.
 7. - اکبری، حکیمه. خلجی، محسن. شفیع زاده، محسن. (1387)."تأثیر بازیهای بومی و محلی بر رشد مهارتهای جابه جایی کودکان پسر 7 تا 9 ساله". نشریة حرکت، ص45-35.
 8. - هارو، آنیتا. ج. (1997)." طبقه بندی هدفهای تربیتی، حیطه روانی – حرکتی". ترجمة علیرضا. کیامنش(1386).انتشارت دفتر امور کمک آموزشی و کتابخانه ها، ص. 63.
 9. - نظریان، عباس(1382)." بررسی تأثیر آموزشهای پیش دبستانی بر مهارتهای حرکتی پایه پسران6-5 ساله". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
 10. - Smith, P.J. Keefes. S.O. (2006). "Fundamental motor skill development". University of limerick: //ie/P 187a.htm.
 11. -Sanders, S.W. (2000). "Promoting better health for young people through physical activity and sports". Atlanta, GA: U.S. Department of health and human services, CDC national center for chronic disease prevention and health promotion.
 12. -Piterson, et al.(2004). "Effect on integrated physical education music program in changing early childhood perceptual motor performance". Perceptual motor skill, 53(1), P:15.1.
 13. - Keough, J. (1969). "Change in motor performance during early school year". Technical report 2-69 (USPHS Grant HD 01059), department of physical education, university of California, Los Angeles (ANDS document 01239,61).
 14. - Chao, C.C., and Lin, S.Y. (2011). "The impact of rope jumping exercise on physical fitness of visually impaired students". Research in Developmental Disabilities. 32: PP:9-25.
 15. - شیور، لاری، جی .(1370)."فیزیولوژی ورزش". ترجمة عباسعلی گائینی، انتشارات آموزش و پرورش، تهران. ص:90-82.
 16. - علیزاده،حمیده.(1386)."اختلال نارسایی توجه فزون جنبشی"(ویژگی ها،ارزیابی،درمان).تهران.انتشارات رشد.
 17. - Cooley, D, Oakman. R, McNaughton, L. Ryska. T. (1997). " Fundamentalmovement patterns in tasmanian primary school children" . Percept Mot Skills. Feb. 84 (1). PP: 307-316.
 18. - Facette, N. McKenzie, T. L. and Patterson, P. (1990). " Descriptive analysis of nonspecialist elementary physical education teachers’ curricular choices and class organization".. Journal of teaching in physical education 9. PP:284-293.
 19. - Faucette, N., Nugent, P., Sallis, J. F., and McKenzie, T. L. (2002). " I’d rather chew on aluminum foil. Overcoming classroom teacher’s resistance to teaching physical education" . Journal of Teaching in Physical Education. 21 PP:287-308.1.
 20. - McKenzie, T. L. Sallis, J. F., Kolody, B. and Faucette, F. N. (1997).
 21. " Long – term effects of a physical education curriculum and staff development
 22. program" . SPARK. Research Quarterly for Exercise and Sport, 68.PP: 280-291.
 23. - McKenzie, T. L. Stone, E. J., Feldman, H. A. Epping, J. N. Yang. M.
 24. Strikmiller, P. K. et al. (2001). " Effects of the CATCH physical education
 25. intervention: teacher type and lesson location" . American journal of preventive medicine, 21.PP: 101-109.
 26. - Marsh Dowda, James F. Sallis, Thomas L. Mckenzie (2005). " Evaluating
 27. the sustainability of SPARK physical education: a case study of translating
 28. research into practice" . Research Quarterly for Exercise and Sport. Vol. 76. No.
 29. , PP: 11-19.
 30. - Hitzcromoblz. (1997). "Physical performance in relation to age, sex, social class and sport activity in kinder garden and elementary school". Perceptual and Motor Skill. 12(3).
 31. - Sallis, F, H,m McKenzie, T. L. Alcaraz, J. E., Kolody, B., Faucette, N. and
 32. Hovell M. E. (1999). " The effects of a 2 – year physical education program
 33. (SPARK) on physical activity and fitness in elementary school students
 34. American". Journal of public health, 8, 1328-1334.
 35. -Simons – morton BG. Taylor WC, Snider SA. Et al. (1994). " Observed levels of elementary and middle school children’s physical acitivity during physical education classes" . Prev Med. 23: PP:437-441.
 36. - Okely, D. Booth, M. and Chey, T. (2004). "Relationships between body composition and fundamental movement skills among children and adolescents". Res. Exer, Sport. Washington, Vol. 75. PP: 238-24.
 37. - Barton, C. Fordy, C. Rimer, K. Kirby, K. (2005). "The important of value development of motor skills children". Teaching elementary physical education. 11 (10): PP:99-103.
 38. .
 39. - Woodard, R.J. Yun, J.(2001). "The performance of fundamental gross motor skills by children enrolled in head start". Early child development and care, Vol. 169. PP: 57-67.
 40. - Williams, A.M., Hodges, N.J. (2005). "Practice, instruction and skill acquisition in soccer, challenging tradition". Journal of sport science, 23(6). PP: 637-650.
 41. - Saraco. MA. (2000). "Comparesion between integrated physical education and motor skills children, teaching elementary physical education". Journal. Quarterly, 74(4).PP: 45-54.