ارائه الگوی بهزیستی ذهنی و عملکرد ورزشکاران ووشو بر اساس رفتار مربیان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی، قروه، ایران.

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی، قروه، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.29252/mbsp.2022.224348.1064

چکیده

حائز اهمیت است که ابعاد مختلف ذهنی و عملکرد ورزشی ووشوکاران و عوامل، مرتبط با آن به‌طور علمی موردپژوهش قرار گیرد. بر همین اساس این پژوهش باهدف ارائه الگوی بهزیستی ذهنی و عملکردورزشی ووشوکاران بر اساس رفتار مربیان انجام‌گرفته است. این پژوهش گرند تئوری در سال 1400 و با مشارکت 15 نفر ووشوکار تیم‌های ملی، 5 نفر مربی ووشو، 3 نفر روانشناس شاغل درسطح تیم‌های ملی انجام گرفت. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و تا زمان اشباع داده‌ها ادامه پیدا کرد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و ضبط مصاحبه‌ها جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد، رفتارمربیان از هفت زیر طبقه (سازگاری، ارتباط نزدیک با ورزشکار، مکمل بودن، شفافیت و انتقادپذیری، حمایت عاطفی، آرامش رفتاری، رفتار رهبریت)، بهزیستی ذهنی از چهار زیر طبقه (خودباوری، رضایت حرفه‌ای، آرامش و عزت‌نفس) و عملکرد ورزشی نیز از سه زیر طبقه (بهبود کیفیت زندگی حرفه‌ای، تعهد حرفه‌ای و تکامل حرفه‌ای) تشکیل‌شده است. نتایج نشان داده شد، رفتار مربیان می‌تواند به‌طور مستقیم بهزیستی ذهنی و عملکرد ورزشی ووشوکاران را تحت تأثیر قرار دهد و دو مؤلفه بهزیستی ذهنی و عملکرد ورزشی رابطه علت و معلولی متقابل دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Novel Model of Subjective Well-Being and Performance of Wushu Athletes based on the Behavior of Coaches

نویسندگان [English]

 • navid mahtab 1
 • amir karimi 2
 • Farzad Ghafouri 3
1 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Qorveh Branch, Iran.,
2 2. Department of Sports Management,, Islamic Azad University, Qorveh Branch, Iran
3 Associate Professor Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

It is important that the various mental dimensions and sports performance of wushu practitioners and its related factors be scientifically researched. Accordingly, this study was conducted to provide a model of mental well-being and sports performance of wushu practitioners based on the behavior of coaches. This grounded theory research was conducted in 2021 with the participation of 15 national team wushu practitioners, 5 wushu coaches, and 3 psychologists working at the national team level. Sampling was continued purposefully until data saturation. Data were collected through semi-structured interviews and their recordings. The results showed that the behavior of coaches is composed of seven subclasses (compatibility, close relationship with the athletes, complementarity, transparency and criticizability, emotional support, behavioral peacefulness, and leadership behavior), mental well-being comprises four subclasses (self-confidence, professional satisfaction, peacefulness and self-esteem), and sports performance also consists of three subcategories (improvement of the quality of professional life, professional commitment and professional development). The results show that the behavior of coaches can directly affect the mental well-being and sports performance of wushu practitioners. In addition, it is observed that the two components of mental well-being and sports performance have a cause-effect relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Subjective well-being
 • Positive affect
 • Negative affect
 • wushu
 • Sports Performance
 • تاریخ دریافت: 07 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 04 بهمن 1400