تأثیر تمرین های ترکیبی بر خودگفتاری انگیزشی و تکانشگری تکواندوکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

2 هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

3 هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام

10.29252/mbsp.2022.223237.1092

چکیده

هدف از انجام این پژوهش؛ بررسی تأثیر تمرین های ترکیبی بر خودگفتاری انگیزشی و تکانشگری تکواندوکاران بود. جامعه آماری شامل: کلیه زنان تکواندوکار شهر مشهد، در دامنه سنی 18 تا 30 سال بود، که از این جامعه تعداد 40 نفر به طور تصادفی در دو گروه تقسیم شدند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و نیمه تجربی با طرح پژوهش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. به منظور جمع‌آوری داده ها، از پرسشنامه خودگفتاری خودکار تئودوراکیس و پاپائیانو (2008) و پرسشنامه تکانشگری بارات و همکاران (2004) استفاده شد. به افراد گروه تمرین ترکیبی به مدت 12 جلسه ی 90 دقیقه ای تمرین ترکیبی (جسمانی و روانشناختی) و گروه کنترل تنها به تمرینات جسمانی پرداختند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های لون، کلموگروف- اسمیرنوف و تحلیل کواریانس یک راهه در سطح معنا داری کمتر از 05/0 استفاده شد. یافته ها نشان داد؛ تمرینات ترکیبی بر خودگفتاری و تکانشگری تکواندوکاران تأثیرمعنا داری دارد(001/0 =p). با توجه به میانگین نمرات کسب شده دو گروه در مرحله پس آزمون می توان نتیجه گرفت که؛ تمرینات ترکیبی جسمانی و روانشناختی بر خودگفتاری و تکانشگری تکواندوکاران تأثیر مثبتی داشته و سبب افزایش خودگفتاری و کاهش تکانشگری تکواندوکاران شده است. یافته ها حاکی از آن است که؛ کادر فنی تکواندو در صورت استفاده از تمرین های ترکیبی می توانند با نظر گرفتن تقاوت های فردی، از سایر پروتکل های جسمانی و روانشناختی به صورت یک جلسه ای استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of combined exercises on taekwondo practitioners' motivational and impulsive self-talk

نویسندگان [English]

  • hamideh mohammadi 1
  • amin azimkhani 2
  • Ata Tehranchi 3
1 Master of Sports Psychology, Imam Reza International University
2 Faculty member of Sports Science, Imam Reza International University
3 Faculty member of Psychology and Educational Sciences Imam Reza International University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of combined exercises on motivational and impulsive self-talk of taekwondo practitioners. The statistical population included all female taekwondo practitioners in Mashhad in the age range of 18 to 30 years, from which 40 people were randomly divided into two groups. The present study was an applied and quasi-experimental study with a pre-test and post-test research design with a control group. In order to collect data, Theodorakis and Papaiano (2008) automatic self-talk questionnaire and Barat et al. (2004) impulsivity questionnaire were used. The subjects in the combined training group did 12 sessions of 90 minutes of combined training (physical and psychological) and the control group did only physical training. Loon, Kolmogorov-Smirnov tests and one-way analysis of covariance were used to analyze the data and test the research hypotheses at a significance level of less than 0.05. The findings showed; Combined exercises have a significant effect on self-talk and impulsivity of taekwondo practitioners (p = 0.001). According to the mean scores of the two groups in the post-test stage, it can be concluded that combined physical and psychological exercises have a positive effect on self-talk and impulsivity of taekwondo practitioners and has increased self-talk and decreased impulsivity of taekwondo practitioners. The findings indicate that the taekwondo technical staff can use other physical and psychological protocols in one session if they use combination exercises, taking into account individual differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical and psychological training
  • motivational self-talk
  • impulsivity and taekwondo practitioners

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 12 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401