تأثیر روتین‌ها‌ی ذهنی- حرکتی پیش از اجرا بر یادگیری مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 دانشگاه اراک

10.29252/mbsp.2022.227422.1120

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر روتین‌های پیش از اجرا بر یادگیری مهارت‌های حرکتی ظریف (سرویس تنیس روی میز) و درشت (سرویس ساده والیبال) بود.

روش‌ها: روش تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل بود. شرکت‌کنندگان 45 دانش‌آموز پسر مبتدی (میانگین سنی 69/0±22/17سال) در مهارت‌های حرکتی مورد‌نظر بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و بر‌اساس نمرات پیش‌آزمون به دو گروه آزمایشی همراه با روتین‌های پیش از اجرا و دو گروه کنترل بدون روتین‌های پیش از اجرا تقسیم شدند. مراحل پژوهش شامل پیش‌آزمون، 12 جلسه اکتساب (تمرین مهارت‌های سرویس فورهند تنیس روی میز و سرویس ساده والیبال )، پس‌آزمون (پس از آخرین جلسۀ تمرین) و آزمون‌های یادداری و انتقال (یک هفته بعد) بود.

نتایج: نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مرکب نشان داد که اثر اصلی تمرین معنادار است (p=0. 01). اما تفاوت معناداری بین گروه‌های آزمایشی و کنترل در اکتساب و یادگیری مهارت وجود نداشت. با این وجود در مرحله اکتساب و به-ویژه در آزمون‌های یادداری و انتقال، گروه‌های آزمایشی بهتر از گروه‌های کنترل عمل کردند.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج می‌توان عنوان کرد که روتین‌های پیش از اجرا به دلیل افزایش تمرکز و استفاده از تصویرسازی ذهنی می‌توانند هنگام یادگیری مهارت‌های حرکتی مفید باشند، اما در این زمینه پژوهش‌های بیشتری نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Motor-Mental Pre-performance Routines on the Learning of Fine and Gross Motor Skills

نویسندگان [English]

 • Zhaleh Mandomi 1
 • Jalil Moradi 2
 • Alireza Bahrami 3
1 Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran.
2 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran
3 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of pre-performance routines on the learning fine (table tennis serve) and gross (simple volleyball serve) motor skills.

Methods: The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design and control group. Participants were 45 beginner male students (mean age: 17.22±0.69 years) in motor skills who were selected by available sampling method and divided into two experimental groups with pre-performance routines and two control groups without pre-performance routines based on pre-test scores. The research stages included pre-test, 12 acquisition sessions (practicing forehand table tennis serve and simple volleyball serve skills), post-test (after the last practice session) and retention and transfer tests (one week later).

Results: The results by mixed design analysis of variance showed that the main effect of training is significant (p=0.01). But there is no significant difference between experimental and control groups in acquiring and learning skills. However, in the acquisition phase, and especially in the retention and transfer tests, the experimental groups performed better than the control groups.

Conclusion: Based on the results, it can be stated that pre-performance routines can be useful for learning motor skills due to increased concentration and the use of mental imagery. But more research is needed in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pre-performance routine
 • service skill
 • table tennis
 • volleyball
 • motor learning

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 09 خرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 20 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 23 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 23 تیر 1401