تاثیر فاصله دهی و فراشناخت بر یادگیری مهارت پاس بسکتبال

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 استادیار دانشگاه یزد

3 گروه رفتار حرکتی ،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه الزهرا

10.29252/mbsp.2022.224254.1061

چکیده

هدف : مطالعه حاضر به بررسی تاثیر توزیع تمرین و قضاوت از یادگیری بر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه بسکتبال پرداخته است . روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی60 دانش‌آموز دختر مبتدی با میانگین سنی 37/0±48/14سال به صورت هدفمند انتخاب، و به صورت تصادفی در چهار گروه 15 نفری تمرینات انبوه، فاصله‌دار، انبوه _ قضاوت از یادگیری و فاصله‌دار_ قضاوت از یادگیری قرار گرفتند. آزمودنی ها درمرحله پیش آزمون یک بلوک10 کوششی از مهارت مورد نظر اجرا کردند. در مرحله اکتساب، گروه‌های انبوه و انبوه - قضاوت از یادگیری به مدت یک جلسه 240 پاس سینه بسکتبال را انجام دادند اما گروه‌های فاصله‌دار و فاصله دار - قضاوت از یادگیری طی 4 جلسه متوالی و هر جلسه 60 کوشش تمرینی را اجرا کردند. همچنین درگروه های فراشناخت علاوه بر اجرای مهارت، به پیش بینی عملکرد شان در بلوک های بعدی پرداختند. سپس در مرحله آزمون اکتساب و فواصل یادداری یک روزه، هفت روزه و 28 روزه یک بلوک 10 کوششی اجرا کردند. نتایج: نتایج نشان داد در آزمون های اکتساب و یادداری گروه های توزیع تمرین با قضاوت از یادگیری در مقایسه با دو گروه دیگر عملکرد بهتری در مهارت پاس سینه بسکتبال داشتند (05/0 P<). نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر بر اهمیت نقش فراشناخت در شرایط تمرینی تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of Spacing practice and metacognition on learning basketball pass skill

نویسندگان [English]

 • sima Rahmani Boldagi 1
 • mohamadreza sadeghianshahi 2
 • Rosa Rahavi 3
1 Yazd University
2 Assistant Professor Yazd University
3 Motor Behavior Department,, Sport Science Faculty, Alzahra University
چکیده [English]

Purpose: The present of study was to examine the effect of distribution practice and judgment of learning on acquisition and retention of basketball pass skill. Methods:In this semi experimental study, 60 girl novice students with mean age 14.48 ± 0.37years old were objectively selected, and then those randomly and equally located in four groups of 15 individuals massed, distributed, massed - judgment of learning, distributed- judgment of learning. In pretest phase, participants performed 10 trials basketball chest pass. In acquisition phase, massed group and massed - judgment of learning performed 240 basketball chest pass. Distributed group and distributed - judgment of learning during 4 consecutive sessions, and each session with 60 trials. And also, Metacognition groups, in addition performance pass, participants to predict their scores in the next block. In the post-test and the retention tests were performed after one day, 7 days and 28 days, participants performed 10 trials. Results: The results indicated that distribution practice groups with judgment of learning have better performance in acquisition, retention phases to other groups. (p<0.05). Conclusions: The results of the present study emphasize the importance of role of metacognition in practice conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Distributed practice
 • Fundamental skill
 • Judgment of learning
 • Memory consolidation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 29 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 26 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 27 بهمن 1400