اثر خستگی ایزومتریک اندام فوقانی بر ساختار پویای غیرخطی نوسان پاسچری ایستادن افراد عادی و ورزشکار

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

چکیده

عملکرد تکالیف پاسچری بوسیله برخی از محدودیت های فیزیولوژیکی مانند نوفه ناشی از خستگی به خطر می افتد. اغلب برای ارزیابی تغییرات کنترل پاسچر در زمان خستگی از روش های خطی نوسان استفاده شده است و در مورد ساختار تغییرپذیری نوسانات پاسچری تحت این شرایط و ارتباط آن با سطح مهارت اطلاعات کمی وجود دارد. در این مطالعه از روش تجزیه و تحلیل کمی بازپیدایی(RQA) برای مقایسه ساختار پویای غیرخطی نوسانات پویای سه گروه دانشجویان (12نفر)، تیراندازان مبتدی (6 نفر) و تیراندازان ماهر(6 نفر) استفاده شده است. تغییرات مرکز فشارشرکت کنندگان در 2 کوشش 60 ثانیه ای در پیش آزمون و پس از اعمال خستگی ایزومتریک با شدت های 40%- 60%- 70% - 80 % MVC ثبت شد. از پارامتر میانه داده های الکترومیوگرافی و مقیاس ادراک خستگی بورگ به عنوان شاخص خستگی استفاده گردید. برای تعیین اثر شدت های خستگی بر متغیرهای تغییرپذیری از تحلیل واریانس با اندازه های مکرراستفاده شد. نتایج نشان داد که خستگی اثر معنی داری برارزش دامنه کلی تغییرپذیری داشته است در حالیکه مقادیر درصد بازپیدایی، درصد ساختار و روند در هر دو محور میانی جانبی و قدامی خلفی به طور معنی داری از 70% خستگی در 3 گروه افزایش یافت.به نظر می رسد که خستگی می تواند به عنوان پارامتری کنترلی بر ساختار زیربنایی تکلیف حفظ پاسچر اثر بگذارد و این اثر احتمالا تحت تأثیرتبحر قرار نمی گیرد. با این حال اثر اصلی گروه نشان دهنده سازگاری و انطباق بیشتر ورزشکاران ماهر در هنگام مواجه با خستگی برای حفظ عملکرد مطلوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of isometric fatigue of the upper limb on variability of postural sway

چکیده [English]

Performance of postural tasks by some of the same physiological constraints such as noise induced fatigue jeopardized. Mostly, to evaluate of Changes in postural control during fatigue traditional linear measures is used and little is known about the nonlinear dynamics of postural sway under this these conditions and its relationship with the level of skill. In this study, recurrence quantification analysis (RQA) for comparison nonlinear dynamics of postural sway three groups of students (n = 12), novice shooters (n = 6) and Skilled shooters (n = 6) is used. Change of center of pressure participants in 2 trials before and after isometric fatigue intensity of 40% - 60% - 70% - 80% MVC was recorded. The parameter median of data EMG and Borg scale of perceived fatigue was used as an indicator of fatigue. To determine the effect of fatigue on the variability variables, analysis of variance with repeated measures was used. The results showed that fatigue had significant effect on the value of the total variability, while the values of recurrence rate, deterministic structure and trend of both directions mediolateral and anteroposterior in 3 groups significantly from %70 of fatigue increase. It Seems that Fatigue can affect underlying structure of postural maintain task as a control parameters and this effect will not be influenced by the proficiency. However, the main effect of group is indicative of more skilled athlete’s adaptability in the face of fatigue to maintain optimal performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatigue- variability structure- postural sway- individuals- athletes