ویژگی‎های روانسنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ فرایندهای تغییر در تمرین مهارت‎های روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سمنان

2 گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، شهر سمنان، ایران

10.29252/mbsp.2022.222278.1037

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ فرایندهای تغییر در تمرین مهارت‌های روان‌شناختی در جامعۀ ایرانی بود.

روش‌ها: بدین منظور 270 ورزشکار (مرد و زن) با سطوح مختلف مهارتی (مبتدی، نیمه‎ماهر و ماهر) در 11 رشته ورزشی (انفرادی، تیمی)، به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ فرایندهای تغییر در تمرین مهارت‎های روان-شناختی را تکمیل کردند. روش اجرا به این صورت بود که ابتدا روایی صوری و صحت ترجمۀ نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ فرایندهای تغییر در تمرین مهارت‎های روان‌شناختی با استفاده از روش ترجمه، بازترجمه تأیید شد و از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل تحلیل عاملی تأییدی، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی درون طبقه‎ای به منظور بررسی روایی سازه و همسانی درونی و پایایی زمانی استفاده شد.

نتایج: نتیجۀ پژوهش نشان دهندۀ برازش مطلوب نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ فرایندهای تغییر در تمرین مهارت‎های روان‌شناختی است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که شاخص‌های برازندگی (خی.دو به ‎درجات‎آزادی=41/1،سی.اف.ای=971/0، تی.ال.آی=945/0، رمزی=039/0)، همسانی درونی (85/0) و پایایی زمانی (70/0) از مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند.

‌نتیجه‌گیری: از نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ فرایندهای تغییر در تمرین مهارت‌های روان‌شناختی می‌توان به‌عنوان ابزاری روا و پایا جهت مطالعه و ارزیابی فرایندهای تغییر در تمرین مهارت‌های روان‌شناختی ورزشکاران ایرانی در سطوح مختلف مهارتی نخبه، ماهر و مبتدی بهره‌گیری نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of Persian version of the Processes of change in Psychological Skills Training Questionnaire

نویسندگان [English]

 • Vali Ollah Kashani 1
 • Behroz Golmohamdadi 2
1 assistant professor in the Department of sports science at the University of Semnan in Iran
2 Semnan University · Department of Physical Education, Assistant Professor. Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was determining validity and reliability of the Persian version of the Processes of change in Psychological Skills Training Questionnaire.

Methods: For this purpose, 270 atheltes (men and women) with different levels of skills (Novice, subelit and elite) in 11 different fields (individual and team), were chosen by random sampling and completed the Persian version of the Processes of change in Psychological Skills Training Questionnaire. At first it was confirmed by using translation-back translation method and face validity and translation accuracy. For determining questionnaire constructive validity of confirmatory factor analysis based on structural equations model was used for determining questionnaire Internal consistency of Cronbach alpha coefficient was used for temporal reliability of items intra-class correlation coefficient under test-retest method was used to study temporal reliability of items.

Results: The results showed that the Persian Version of the Processes of change in Psychological Skills Training Questionnaire was favorable fit indexes. Confirmatory factor analysis showed that Fit index(X2/DF=1.41, CFI=0.971, TLI=0.945, RMSEA=0.039) and Internal consistency (0.85) and temporal reliability (0.70) among young athletes were suitable. Conclusion: The Persian version of the Processes of change in Psychological Skills Training Questionnaire can be characterized as a valid and reliable tool to study and evaluate the Processes of change in Psychological Skills Training of Iranian athletes in different levels of skills (Novice, subelit and elite) will benefit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consciousness-raising
 • Dramatic relief
 • Counter-conditioning
 • Helping relationships
 • Reinforcement management

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ دریافت: 14 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 24 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 اردیبهشت 1401