تاثیر تمرین های منتخب بر رشد مهارت های بنیادی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه پیام نور مشهد

10.29252/mbsp.3.1.123

چکیده

هدف تحقیق:هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره فعالیت بدنی منتخب بررشد مهارت های حرکتی بنیادی کودکان مبتلا به اتوسیم بود.روش تحقیق:به 30 نفر از افراد مبتلا به اتوسیم پرسشنامه سنجش شدت اوتیسم گارزداده شدو ازمون مهارت های حرکتی درشت اولریخ2 روی انها اجرا شد . سچس با توجه به نمره های پرسشنامه گارز به دوگروه همگن تجربی (15نفر)و کنترل(15نفر)تقسیم شدند. سپس بعد از 6 هفته (دوجلسه در هفته ) ازمون مهارت های حرکتی درشت به عنوان پس ازمون دوباره روی انها اجرا شد و گروه کنترل در این مدت تنها برنامه های عادی اموزش خود را دریافت کردند.یافته ها:جهت تجزیه و تحلیل اماری از ازمون لوین و تحلیل کوواریانس استفاده شد . نتایج نشان داد که فعالیت های بدنی منتخب ، تاثیر معناداری بررشد مهارت های بنیادیی گروه تجربی دارد . نتیجه گیری:در انتها با توجه به نتایج این تحقیق می توان ادعا کرد برنامه ی فعالیت بدنی منتخب مورد استفاده که بر گرفته از برنامه ی حرکتی اسپارک بود می تواند باعث بهبود مهارت های حرکتی بنیادی در کودکان مبتلا به اتوسیم شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of selective training on fundamental motor skill development of children with autism spectrum disorder

نویسندگان [English]

 • Vahideh Velayati haghighi 1
 • Manijeh Arabi 1
 • Nasrin Lotfi 2
 • Nafise Amini 2
1 Mashhad Ferdowsi University
2 Payame Noor University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effect of selective physical training on perceptual – motor development of children with autism spectrum disorder (ASD) (7 – 10 years old). Method: Thirty children with ASD (ages 7 – 10 years. Male) were randomly selected and tested with garz questioner and performed TGMD2 test. Then they divided into control and experimental Group, with regards of the Gars questioner scores. Then after 6 week training (two session per week) TGMD2 again performed as post test for both group. Selective exercise training was based on SPARK motor program that performed on experimental group and in this time control group just received the ordinary learning program of themselves .Results: For data analysis Leaven and covariate analysis was used. Results showed that selective physical training had significant effect on growth motor skills in experimental group (p < 0.05). Conclusions: We can conclude that selective physical training from SPARK motor program cam improve fundamental motor movement in children with autism spectrum disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Ulrich Test of Gross Motor Development (2000)- Autism spectrum disorder
 • Selected physical activity – fundamental movement skill
 1. Atigh, A., et al., The effect of musical movement activities on the balance function of autistic children. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences (J Kermanshah Univ Med Sci), 2013. 17(8): p. 483-491.
 2. Todd, T., Teaching motor skills to individuals with autism spectrum disorders. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 2012. 83(8): p. 32-48.
 3. Haesen, B., B. Boets, and J. Wagemans, A review of behavioural and electrophysiological studies on auditory processing and speech perception in autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 2011. 5(2): p. 701-714.
 4. کیهانی،سعیدکوثری, ف., رفتارحرکتی-اتوسیم. رفتارحرکتی, 1393. شماره18.
 5. مجتبی, ا., et al., اثربخشی فعالیت های یکپارچگی حسی-حرکتی بر نشانه های اختلال نقص توجه-بیش فعالی.
 6. Logan, S., et al., Getting the fundamentals of movement: a meta‐analysis of the effectiveness of motor skill interventions in children. Child: care, health and development, 2012. 38(3): p. 305-315.
 7. Seefeldt, V. and C. Nadeau, Developmental motor patterns: Implications for elementary school physical education. Psychology of motor behavior and sport, 1980: p. 314-323.
 8. احمدی, تاثیر تمرین های ادراکی حرکتی بر مهارت های حرکتی و ریاضی در اوتیسم، بررسی تک آزمودنی. مجله اصول بهداشت روانی, 2010. 12(46): p. 41-534.
 9. اقایاری, ف.ت.-ا., اتوسیم. رشد ویادگیری حرکتی, 2/11/92. دوره ی 7
 10. Fazlioglu, Y. and M.O. Gunsen, Sensory Motor Development in Autism. A COMPREHENSIVE BOOK ON AUTISM SPECTRUM DISORDERS, 2011: p. 345.
 11. Staples, K.L. and G. Reid, Fundamental movement skills and autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 2010. 40(2): p. 209-217.
 12. Davarinia, A., A. Yarmohammadian, and A. Ghamarani, The Comparative Study of Gross and Fine Motor Skills and Body Balance in Children with Intellectual Disability, Autism and Learning Disorder with Normal Children. Journal of Rehabilitation, 2015. 16(1): p. 66-75.
 13. مهشید, ز.ز., ف. احمد, and ک.ن. انوشیروان, تعیین پایایی و روایی آزمون رشد حرکتی درشت در کودکان 3 تا 11 ساله شهر تهران.
 14. پوشنه, ک., et al., تأثیر روش آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان در کودکان اتیستیک. روانشناسی افراد استثنایی, 2014. 4(13): p. 47-64.
 15. Mori, S., et al., Influence of affordances in the home environment on motor development of young children in Japan. Child Development Research, 2013. 2013.
 16. MacDonald, M., C. Lord, and D. Ulrich, The relationship of motor skills and adaptive behavior skills in young children with autism spectrum disorders. Research in autism spectrum disorders, 2013. 7(11): p. 1383-1390.