بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی تیپ شخصیتی افراد بر یادگیری مهارت‌های سرویس بلند و کوتاه بدمینتون به روش‌های مسدود و تصادفی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

10.29252/mbsp.2022.225023.1074

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تعدیل‌کنندگی تیپ شخصیتی افراد بر یادگیری مهارت‌های بدمینتون به روش‌های تصادفی و مسدود انجام گرفت.

روش: این مطالعه از نوع نیمه‌تجربی و با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون 4 گروهی است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه تبریز بودند که با استفاده از پرسشنامه فریدمن و روزنمن (1964)، 30 نفر دارای تیپ شخصیت آ و 30 نفر دارای تیپ شخصیتی ب انتخاب شده و هر تیپ شخصیتی به 2 گروه تمرینی مسدود و تصادفی تقسیم شدند. آزمون اکتساب به مدت 10 جلسه و هر جلسه 3 بسته 20 کوششی بود و آزمون یادداری و انتقال 48 ساعت بعد از اکتساب انجام شد. داده‌ها از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که در اکتساب روش مسدود بر تصادفی برتری معنا‌داری دارد و تیپ شخصیتی فراگیران نقشی در آن ایفا نمی‌کند، در یادداری تفاوت معناداری بین 4 گروه مشاهده نشد و فقط در سرویس کوتاه فراگیران با تیپ شخصیتی آ که به روش تصادفی تمرین کرده بودند بر سایر گروه‌ها برتری داشتند (021/0p=) و در مرحله انتقال نیز تمرین تصادفی در هر دو گروه تیپ شخصیتی آ و ب از نظر آماری بر سایرین برتری داشتند (0001/0p=).

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تیپ شخصیتی در تمرین تصادفی و مسدود نقش تعدیل‌کنندگی معنا‌داری ندارد و همچنان تمرین مسدود در اکتساب و تمرین تصادفی در انتقال از اولویت برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of moderating the personality type of individuals on learning long and short badminton service skills in blocked and random methods

نویسندگان [English]

 • mohammad taghi aghdasi
 • fatemeh aghdam
 • zohreh khalilpour
unversity of tabriz
چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted to investigate the moderating effect of personality type on learning badminton skills in random and blocked methods.

Methods: This study is a quasi-experimental study with a four group post-test pre-test design. The statistical population was the students of Tabriz University that using Friedman and Rosenman questionnaires, individuals with personality types A and B were selected and each personality type was divided into two groups of blocked and random training. Acquisition test was performed for ten sessions and in each session, three packs of twenty attempts and retention and transfer test were performed 48 hours after acquisition. Data were analyzed by analysis of variance with repeated measures.

Results: In the acquisition of the blocked method had a significant advantage over the random one and the learners' personality type does not play a role in it. There was no significant difference in retention between the 4 groups. In the transfer stage, random training in both personality type A and B groups was statistically superior to the others.

Conclusion: It seems that personality type does not have a significant moderating role in random and blocked training and also blocked training in the acquisition phase and random training in the transfer phase has priority.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contextual interference
 • personality
 • learning
 • badminton

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1400
 • تاریخ دریافت: 19 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 27 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 12 اسفند 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 13 اسفند 1400