دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، شهریور 1397 
تأثیر سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد دریبل بسکتبال در دانشجویان دختر

صفحه 19-28

سجاد پارسایی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ معصومه شجاعی؛ رسول عابدان زاده


مقایسه مهارتهای بینایی منتخب ورزشکاران و غیرورزشکاران

صفحه 37-48

جواد فولادیان؛ سیما ایوبی؛ بی بی اعظم میری نژاد