رابطه تاب‌آوری و خودکارآمدی با انگیزه ورزشی در دختران قایقران نخبه کشور

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

2 دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

چکیده

هدف: هدف این تحقیق بررسی رابطه تاب‌آوری و خودکارآمدی با انگیزه ورزشی در دختران قایقران نخبه کشور بود.روش شناسی: 55 دختر قایقران نخبه تیم‌های ملی بزرگ‌سال، در اردوهای انتخابی سال 1395 به‌عنوان نمونه در دسترس و هدفمند انتخاب شد. از سیاهه انگیزه ورزشی مارکلند و هاردی (1993)، مقیاس تاب‌آوری کانر-دیویدسون (2003)، مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر (1982)، به‌عنوان ابزار استفاده شد. داده‌ها به‌وسیله آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: بین تاب‌آوری باانگیزه ورزشی (007/0=p و 36/0-=r)، خودکارآمدی باانگیزه ورزشی (001/0=p و 70/0-=r)؛ تاب‌آوری و خودکارآمدی (001/0=p و 45/0-=r)، دختران نخبه قایقران، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی با بالا رفتن هرکدام از عوامل، متغیر مرتبط نیز به همان میزان افزایش پیدا می‌کند. نتایج رگرسیون نشان داد بین تاب‌آوری و خودکارآمدی باانگیزه ورزشی رابطه چندگانه معناداری وجود دارد (001/0=p، 4/25=(2،52)F) و می‌توان با استفاده از معادله 7/18+(خودکارآمدی)1/7+(تاب‌آوری)15/0= انگیزه ورزشی، از روی تاب‌آوری و خودکارآمدی، میزان انگیزه ورزشی دختران نخبه قایقران را پیش‌بینی کرد.نتیجه گیری: مربیان با استفاده از دانش روان‌شناسی ورزشی و یافته‌های آن، مهارت‌های روانی ورزشکاران زن رشته قایقرانی به‌ویژه تاب‌آوری، خودکارآمدی و درنتیجه انگیزه ورزشی را با برگزاری کارگاه‌ها و یا استفاده از روان شناسان ورزشی ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Resilience and Self-efficacy With Exercise Motivation in Female Elite Rowers of Iran

نویسندگان [English]

 • Pegah Saham 1
 • Mohammad Ali Aslankhani 2
 • Mahvash Noorbakhsh 3
1 Islamic Azad University Karaj Branch, Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Department of Physical Education and Sport sciences, Islamic Azad University Karaj Branch, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to examine the relationship between resilience and self- efficacy with exercise motivation in female elite rowers of Iran.
Methodology: 55 female elite rowers of adult national teams were selected as sample by convenience and purposive sampling in 2016. The instrument of this study was included the exercise motivations inventory (Markland and Hardy, 1993), the resilience scale (Connor and Davidson, 2003), and the general self- efficacy scale (Sherer, 1982). Data was analyzed by Pearson’s correlation coefficient and simple linear regression.
Results: the results of this study showed that there was a significant and positive relationship between resilience and exercise motivation (P=0.007, r= 0.36), self- efficacy and exercise motivation (P=0.001, r=0.70), and resilience and self- efficacy (P=0.001, r=0.45) in female elite rowers. It means that the related variable increases with the increasing of each factor. The results of regression showed that there was a significant multiple relationship between resilience and self- efficacy with exercise motivation (P=0.001, F (2, 52) =25.4) and we can predict female elite rowers’ exercise motivation using this equation 18.7 + (self-efficacy) 7.1+ (resilience) 0.15= exercise motivation.
Conclusion: coaches can promote female elite rowers’ mental skills especially resilience, self- efficacy, and exercise motivation using sport psychologist, holding of workshops, and sport psychology and its findings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resilience-self-efficacy-exercise motivation-female-rower-elite
 1. Weinberg RS, Gould D. Foundations of Sport and Exercise Psychology, 6E: Human Kinetics; 2014.
 2. Hodge K, Lonsdale C, Ng JY. Burnout in elite rugby: Relationships with basic psychological needs fulfilment. Journal of Sports Sciences. 2008;26(8):835-44.
 3. Lonsdale C, Hodge K, Rose EA. The Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ): Instrument development and initial validity evidence. Journal of Sport & Exercise Psychology. 2008;30(3):323.
 4. Pelletier LG, Vallerand RJ, Sarrazin P. The revised six-factor sport motivation scale (Mallett, Kawabata, Newcombe, Otero-Forero, & Jackson, 2007): something old, something new, and something borrowed. Psychology of Sport and Exercise. 2007;8(5):615-21.
 5. Ortis LC, Maymi JN, Feliu JC, Vidal JML, Romero EP, Bassets MP, et al. Exercise motivation in university community members: A behavioural intervention. Psicothema. 2007;19(2):250-5.
 6. Tugade MM, Fredrickson BL, Feldman Barrett L. Psychological resilience and positive emotional granularity: Examining the benefits of positive emotions on coping and health. Journal of personality. 2004;72(6):1161-90.
 7. Isaacson B. Characteristics and enhancement of resiliency in young people: Citeseer; 2002.
 8. Bandura A. Social cognitive theory: An agentic perspective. Asian journal of social Psychology. 1999;2(1):21-41.
 9. Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman; 1997.
 10. Bandura A. Regulation of cognitive processes through perceived self-efficacy. Developmental psychology. 1989;25(5):729.
 11. Appelbaum SH, Hare A. Self-efficacy as a mediator of goal setting and performance: Some human resource applications. Journal of Managerial Psychology. 1996;11(3):33-47.
 12. Makatura, T., Campbell, J.L. (2006). Examining Factors Related to Exercise Motivation and Habitual Exercise Participation Among Employees of a Phosphate Fertilizer Work Setting. A Dissertation Presented in Partial Fulfillmen, Capella University.
 13. Hardy L, Jones JG, Gould D. Understanding psychological preparation for sport: Theory and practice of elite performers: John Wiley & Sons Inc; 1996.
 14. Wold B, Smith C, Aarø LE. Health behaviour in school-aged children, A WHO cross-national survey (HBSC): Research protocol for the 1993-94 study: Research Center for Health Promotion, University of Bergen; 1994.
 15. Vansteenkiste M, Simons J, Lens W, Sheldon KM, Deci EL. Motivating learning, performance, and persistence: the synergistic effects of intrinsic goal contents and autonomy-supportive contexts. Journal of personality and social psychology. 2004;87(2):246.
 16. Kocaeksi S, Gazioglu AE. The Evaluation of Self-efficacy, Collective Efficacy Beliefs in Handball in Terms of Gender. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014;159:125-7.
 17. Blecharz J, Luszczynska A, Tenenbaum G, Scholz U, Cieslak R. Self‐Efficacy Moderates but Collective Efficacy Mediates between Motivational Climate and Athletes’ Well‐Being. Applied Psychology: Health and Well‐Being. 2014;6(3):280-99.
 18. Latham GP. Work motivation: History, theory, research, and practice: Sage; 2012.
 19. .18 مطهری نژاد فاطمه، سپیده سید، علی محمد رضایی، سیده مرضیه حیدریه، ریحانه نوروزی. ارتباط خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 1394;25(132):329-33.
 20. ملکی محمد، محمدی سردار. ارتباط بین خودکارآمدی و شاخص توده بدن با انگیزه ورزش دختران و پسران غیر ورزشکار. نشریه پژوهش در علوم ورزشی، 1390؛ شماره 9، ص 124-113.
 21. Grant, A. M., & Berg, J. M. Prosocial motivation at work: how making a difference makes adifference. Fotrthcoming in K. Cameron and G. Spretzer(Eds.), Handbook of Positive Scholarship. Oxford university Press.H. Wu, What about the top 20%? Manuscript of a talk given at the Annual Meeting of the Amer. Math. Soc., Jan. 4, 2010.
 22. طهماسیان گرمه خانی، هادی. مقایسه تأثیر آموزش عزت‌نفس به روش گروهی و گروه‌های کوچک بر خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی شهرستان بیستون در سال تحصیلی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. 1392.
 23. جلیلی علی، حسینچاری مسعود. تبیین تاب‌آوری روان‌شناختی برحسب خودکارآمدی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار. نشریه رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی. 1389؛ شماره 6، ص 153-131.
 24. همایون نیا مرتضی، همایونی علیرضا، شیخ محمود، نظری سعید. ارتباط بین هوش هیجانی و تاب آوری روانشناختی در بین کشتی گیران لیگ برتر ایران. نشریه رشد و یادگیری حرکتی. 1393; 6(1):23-36.
 25. گلستانه سید موسی، رضایی مریم، پولادی پاکیزه. ششمین کنگره بین‌المللی روان‌پزشکی کودک و بزرگ‌سال، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز. 1390.