اثر متمرکز ساختن توجه به نشان‌های مربوط و نامربوط و خودآگاهی بر دقت ضربات پنالتی فوتسال

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان-دانشگاه اصفهان-دانشکده علوم ورزشی

2 دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده

هدف از این تحقیق  بررسی اثر متمرکز ساختن به نشانه های توجهی مربوط و نامربوط و خودآگاهی بر دقت شوت فوتسال دختران دانش آموز بود. آزمودنی ها 48 نفر از دختران دانش آموز(15-18 سال)) که به صورت نمونه در دسترس انتخاب و براساس مقیاس خودآگاهی در چهار گروه 12 نفره خودآگاهی بالا –توجه مربوط به تکلیف؛ خودآگاهی بالا- توجه نامربوط به تکلیف؛ خودآگاهی پایین – توجه مربوط به تکلیف؛ خودآگاهی پایین – توجه نامربوط به تکلیف قرار گرفتند. تکلیف آزمون شوت مور کریستین بود. این پژوهش طی 8 هفته و هر هفته2جلسه و هر جلسه 16 کوشش (4بلوک 4تایی) انجام شد. قبل از شروع آموزش ،پیش آزمون و بعد از پایان آموزش ،پس آزمون(16 کوشش )از آزمودنی ها گرفته شد. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که افراد گروه خودآگاهی بالا- توجه مربوط نسبت به گروه خود آگاهی بالا- توجه نامربوط و گروه خودآگاهی پایین- توجه مربوط نسبت به گروه خود آگاهی پایین- توجه نامربوط عملکرد بهتری در دقت شوت فوتسال داشتند. نتایج تحلیل واریانس دو راهه نشان داد دو گروه توجه مربوط خودآگاهی بالا و پایین به طور معنی داری عملکرد بهتری نسبت به دو گروه توجه نامربوط خودآگاهی بالا و پایین داشتند همچنین بین دو گروه توجه مربوط- خودآگاهی بالا با توجه مربوط- خودآگاهی پایین و همچنین بین دو گروه توجه نامربوط- خودآگاهی بالا با توجه نامربوط- خودآگاهی پایین تفاوت معنی داری دیده نشد. با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت  در افراد مبتدی ،توجه کردن به نشانه های مربوط و نامربوط برای اجرای مهارت هایی که مستلزم دقت هستند مفید می باشد، همچنین توجه به نشانه های مربوط نسبت به نشانه های نامربوط در افراد مبتدی با خودآگاهی بالا و پایین باعث عملکرد بهتر می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of focusing on relevant and irrelevant signs and self-awareness on the accuracy of futsal penalty kicks

نویسندگان [English]

 • Shila Safavi Homami 1
 • Razieh Doustani 2
1 Isfahan-Isfahan University-Faculty of Sports Sciences
2 Khorasgan Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study was to the effect of attention and self-consciousness on accuracy of performance penalty kick in the novice athletes. In this study which is a semi empirical research, 48 female student selected then, they organized into four groups of experiment in self-consciousness (high/less) and attention (relevant/ irrelevant) conditions. The tools which were used included penalty kick, self-consciousness scale to measure of subject. This study include 8 week and per week was 2 session and per session was 4 block that per block was 4 attempt (per session was 16 attempt) .Data were analyzed using 2-way analysis of variance and depend and independent t test. Result showed that all group have progress in accuracy after the 8 week practice even more there was a significant difference between score of penalty kick in relevant and irrelevant groups (p < 0.05). And both group of relevant- high self-consciousness and relevant- low self-consciousness beter than other groups (p < 0.05). But no significant between relevant- high self-consciousness and relevant- low self-consciousness groups (p≥0.05). This finding suggest that relevant attentional beter for novice athletes and probably the rate of self- consciousness cannot effect on the performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self
 • Consciousness
 • Relevant attention
 • Irrelevant attention
 • Penalty kick
 1. - مگیل ر ای.1999. یادگیری حرکتی: مفاهیم و کاربردها. مترجمان: محمد کاظم واعظ موسوی، معصومه شجاعی. . اننتشارات پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی.
 2. -زارع حسین، نهروانیان پروانه (1392). بررسی تاثیر آموزش مهارت های توجه بر جستجوی بینایی و گوش بزنگی بزرگسالان و کودکان. فصلنامه تازه های علوم شناختی،4(15): 18-9.
 3. -Connolly, C.T., & Janelle, C.M. (2003). Attentional strategies in rowing: Performance, perceived exertion, and gender considerations. Journal of Applied Sport Psychology, 15, 197-214.
 4. - گیل د.2000. پویایی‌های روانشناختی در ورزش. ترجمه: نور علی خواجوند(1383). تهران. انتشارات کوثر
 5. - Nideffer, R. (1995). Focus for Success. Carlsbad, CA: Compton's New Media.
 6. - استرنبرگ ر. 2006. روان‌شناسی شناختی. مترجمان: سید کمال خرازی، الهه حجازی (1387). انتشارات سمت.
 7. -Wang, J. (2002). Developing and testing an integrated model of choking in sport. Unpublished doctoral dissertation, Victoria University, Melbourne, Australia
 8. -Otten M.Choking vs. Clutch(2009) performance:a study of sport performance under pressure.Journal of Sport and Exercise Psychology;31:583-601.
 9. - Lewis, B. P., & Linder, D. E. (1997). Thinking about choking? Attentional processes and paradoxical performance. Personality and Social Psychology Bulletin, 23(9): 937-944.
 10. - Beilock, S. L. & Carr, T. H. (2001). On the fragility of skilled performance: What governs choking under pressure? Journal of Experimental Psychology, 130(4): 701-725.
 11. - Wulf, G. (2007b). Attention and motor skill learning. Champaign, IL: Human Kinetics.
 12. - Jackson, R. C., Ashford, K. J., Norsworthy, G. (2006). Attentional focus, dispositional reinvestment, and skilled motor performance under pressure. Journal of Sport and Exercise Psychology, 28, 49-68.
 13. - Worthy DA, Markman AB, Maddox WT.(2009). Choking and excelling under pressur in experienced classifiers. Attention, Perception, & Psychophysics. 2009; 71 (4): 924-935.
 14. -بخشایش حمیده، بهمنی فاطمه، شفیع نیا پروانه، کمالی محمد. 1390. اثر خودآگاهی و توجه بر انسداد تحت فشار در ورزشکاران دارای ناتوانی در مهارت باز و بسته بسکتبال با ویلچر. مجله مطالعات ناتوانی، 2: 11-1.
 15. - بخشایش حمیده، شفیع نیا پروانه، بهمنی فاطمه. 1392. تاثیر خود آگاهی و توجه بر افت عملکرد بازیکنان بسکتبال. فصلنامه روان‌شناسی شناختی دانشگاه خوارزمی، 2: 9-1.
 16. - لطیفیان مرتضی، سیف دیبا. 1386. بررسی تأثیر خودآگاهی بر اختلالات روابط بین فردی دانشجویان. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز: ویژه‌نامه علوم تربیتی، 26 (3): 52.
 17. - Beilock, S. L., & Gray R. (2007). Why do athletes choke under pressure? In G. Tenenbaum & R. C. Eklund (Eds), Handbook of Sport Psychology (3rd ed.). Champaining, IL: Human Kinetics (19, 425-444). New Jersey: Wiley.
 18. - Beillock, S. L., Carr, T. H., MacMahon, C., Starkes, J. L. (2002). When paying attention becomes counter productive: Impact of devided versus skill-focused attention on novice and experienced performance of sensorimotor skills. Journal of Experimental Psychology, 8(1): 6-16.
 19. - Beilock, S. L., Kulp, C. A., Holt, L. E., & Carr, T. H. (2004). More on the fragility of performance: Choking under pressure in mathematical problem solving. Journal of Experimental Psychology: General, 133, 584–600.
 20. - Gray, R. (2004). Attending to the execution of a complex sensorimotor skill: Expertise differences, choking, and slumps. . Journal of Experimental Psychology: Applied, 10(1), 42–54.
 21. -Reeves, J. L., Tenenbaum, G., Lidor, R. (2007). Choking in front of the goal: The effects of self-consciousness training. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 5(3): 240-254.