مقایسه مهارتهای بینایی منتخب ورزشکاران و غیرورزشکاران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای رفتار حرکتی

2 کارشناس ارشد رفتار حرکتی

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش مقایسه مهارتهای بینایی منتخب ورزشکاران و غیر ورزشکاران بود. پژوهش حاضر شامل کلیه ورزشکاران (زن و مرد) در رشته های ورزشی منتخب (تنیس روی میز، بدمینتون، تنیس، فوتسال، هندبال، دارت، رزمی) با دامنه سنی 18 تا 30 سال، عضو تیم های ورزشی استان خراسان رضوی (1392) بود. روش: پژوهش علی- مقایسه ای بود. متغیرهای بینایی؛ تیزبینی ایستا، ادراک عمق، نقطه نزدیک تقارب، نقطه نزدیک تطابق، حساسیت کنتراست و آگاهی مرکزی– پیرامونی از طریق آزمون های مربوطه در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در آزمایشگاه بینایی سنجی اندازه گیری و انجام شد. برای آزمونفرضیه ها از آزمونtمستقل استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای 19spss وexcel در سطح معنی داری p <0.05)) انجام شد. نتایج: نشان داد که؛ بین میانگین مؤلفه های ادراک عمق، تیزبینی، تقارب، تطابق، حساسیت کنتراست، دید پیرامونی و مرکزی، ورزشکاران با غیر ورزشکاران تفاوت معنی داری وجود دارد به گونه ای که ورزشکاران در تمامی مؤلفه های بینایی نسبت به غیر ورزشکاران از وضعیت بهتری برخوردار بودند. بحث ونتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعات ذکر شده مبنی بر عملکرد بهتر ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران می توان نتیجه گرفت عملکرد بهتر گروه ورزشکار به واسطه هم عوامل وراثتی و هم عوامل تمرنیی مرتبط بارشته ورزشی آنها باشد.همچنین اشتغال به تمرین در رشته های ورزشی که اجرای بهتر در آنها نیازمند عملکرد مطلوب در مولفه های بینایی است می تواند منجر به ارتقای عملکرد بینایی افراد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of selected visual skills of athletes and non-athletes

نویسندگان [English]

 • Javad Fouladian 1
 • Sima Ayoubi 2
 • Bibi azam Mirinezhad 2
1 Ph.D. in Motor Behavior
2 Master of Motor Behavior
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the visual skills of athletes and non-athletes were selected. The study included all athletes (men and women) in selected sports (table tennis, badminton, tennis, football, handball, and darts, martial) aged18 to30years, members of athletic teams, Khorasan Razavi (1392) that was. All of the athletes in all sports the sample studied (n = 89). The study was causal-comparative research methods. Visual variables, static visual acuity, depth perception, NPC, near point adaptation, contrast sensitivity, and central peripheral awareness of related tests in Mashhad University of Medical Sciences, School of Optometry Laboratory measurements were performed. Independent t-tests were used to test the hypotheses. Data analysis software 19spss and excel at a significance level of p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Choice of visual skills
 • athletes
 • non-athletes
 1. منابع:
 2. - 8 سیج جتورج . متترجم حستن مرتضتوی . ویراستتار دکتتر ستید محمتد کتاظم واعت موستو ی. یتادگی ری و کنتترل حرکتتی از
 3. . دیدگاه روانشناسی عصبی. انتشارات سنبله، چاپ اول 8071
 4. Colleen s, visual perception, case-smith j. (2010). occupational therapy for children, Fourth edition,- Mobsby., p: 382- 383.
 5. اشتتتمیت ریچتتتارد .ای ) 8071 (. عملکردویتتتادگیری حرکتتتتی .متتتترجم حستتتن خلجی،مهتتتدی بهرامتتتی .چتتتاپ اول
 6. - اراک.ص 33
 7. ریچتارد.ای.مگیتل ) 8013 (. یتادگیری حرکتتی، مفتاهیم و کاربردهتا. مترجمتان، محمتد کتاظم و اعت موستوی، معصتومه
 8. شجاعی، تهران، حنانه.
 9. .5 ویلستتون توماس،فالکتتل جتتف ) 8011 (. بینتتایی در ورزش. ترجمتته عبتتدا ... قاستتمی، متتریم متتؤمنی، تهتتران، دانشتتگاه آز اد
 10. اسلامی، واحد علوم تحقیقات.
 11. Memmert, D., Simons, D. and Grimme, T. (2009). The relationship between visual attention and expertise in sports. Psychology of Sport & Exercise 10, 146-151.
 12. Campher, J. (2008). The role of visual skills and its impact on skills erformance of soccer players, Unpublished master's dissertation, University of Pretoria.
 13. .8. Abernehy, B. & Wood, J. M. (2001). Do generalized visual training programmes for sport really work? An experimental investigation. Journal of Sports Sciences, 19, 203- 22. .
 14. Cross, E. S., Stadler, W., Parkinson, J., Schütz-Bosbach, S. and Prinz, W. (2011), The influence of visual training on predicting complex action sequences. Human Brain Mapp. doi: 10.1002/hbm.21450.
 15. McLeod, B. and Hansen, E. (1989b). The effects of the Eyerobics visual skills training program on hand-eye coordination. Canadian Journal of Sports Sciences, 14, 127. .
 16. Atkins, D.L. (1998). The eye and sense of vision. Journal of Science and Medicine in Sport, 1 (1), 3 – 17. .
 17. Abernethy, B. (1987). Review: Selective attention in fast ball sports: Expert- novice differences. The Australian Journal of Science and Medicine in Sport, 19 (4), 7 – 16.
 18. . Williams, A.M. & Davids, K. (1994). Eye movements and visual perception in sport. Coaching Focus, 26, 6 – 9. .
 19. Balasaheb, T., Maman , P., & Sandhu, J. S. (2008). The impact of visual skills training on batting performance in cricketers. Serbian Journal of Sports Science, 2, 17-23. .
 20. Kluka, D.A., (1991). Visual skills: Considerations in learning motor skills for sport. ASAHPERD Journal, 14 (1), 41 – 3. .
 21. Bard, C. and Fleury, M. (1976). Analysis of visual search activity during sport problem situations. Journal of Human Movement Studies3, 214-222.
 22. .71 باقری سعید ) 8013 (. پایان نامه کارشناسی رشته بینایی سنجی. دانشگاه علوم پزشکی ایران.
 23. Kluka, D.A., Love, P.L., Kuhlman, J., Hammach, G. & Wesson, M. (1996). The effect of a visual skills training program on selected collegiate volleyball athletes. International Journal of Sports Vision, 3 (1), 23 – 34. .
 24. Pizzera, A. & Raab, M. (2012). Perceptual judgments of sports officials are influenced by their motor and visual experience. Journal of Applied Sport Psychology, 24 (1), 59- 72. .
 25. . جعفرزاده پور ابراهیم، یارقلی محمد ) 8010 (. مقایسه تیز بینی درشرایط کاهش نور و سهولت تطابقی قهرمانان تنتیس روی
 26. میز وغیر ورزشکاران.گروه بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.
 27. Sillero Quintana M, Refoyo Roman I, Lorenzo Calvo A, (2007) .SampedroMolinuevo J. Perceptual visual skills in young highly skilled basketball player. Perceptual Motor Skills. Apr; 104(2):547-61.
 28. Golomer, E., creAmineux, J., Dupui, P., Isableu, B., &ohlmann, T. (1999). Visual contribution to self – induced body sway frequencies and visual perception of male professional dancers. Neuro science Letters, 267, 189-192.
 29. Paillard, T. Bi2id, R. &Dupui, P. (2007). Do sensorial manipulations affect subjects differently depending on their postural abilities? British journal of sports medicine, 41(7), 435-438.
 30. Sapcota K, Koirala S, Shakya S, Chaudhary M and Paudel P. (2006). Visual status of Nepalese national football and cricket players. Nepal Medicine collection journal, Dec;8(4): 280-3.
 31. . 25.Harvey Sage, G. (1984). Motor learning and control: a neuropsychological approach -, W.C. Brown. 424.
 32. Golchin, M., karimi, M., Abedi, H.A. (2004). Physical effects of thalassemia on adolescents. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research.
 33. Wood, JC. (1983). Stereopsis with spatially-degraded imanges.Ophthalmic Physiol.3 (3): 337-40. .
 34. Haywood, K., Getchell, N. (2008). Life Span Motor Development - Human Kinetic.
 35. PJ Du Toit, PE Krüger, AF Mahomed, M Kleynhans, T Jay-Du Preez, C Govender, J Mercier(2011). The effects of sports vision exercises on the visual skills of university students.
 36. Ludeke, A. & Ferreira, J. T. (2003). the difference in visual skills between professional versus non-professional vughy players. Journal of south Africa optomtry; 62 (4): 150-158.
 37. .31. Beckerman, S. &Hitzeman, S. A., (2003). Sport’s vision testing of selectedathletic participants in the 1997 and 1998 AAU. Journal Olympic Games.Journal of Optometry; 74 (8): 502-16.
 38. Ward, f. Williams. A.M. &Lovan, D.F. C(2000). The development of visual function in elite and sub-elite soccer- players. International Journal of Sports vision 6, 1-11.
 39. Block SS, Beckerman SA, Berman PE. (1997). Vision profile of the athletes of the 1995 special Olympics world summer games, Journal of Optometry Association , Nov;68(11): 699- 708.
 40. Mizasawa K, Sweeting RL, Knouse SB. (1983). Comparitive studies of-color fields, visual acuity fielda and movement perception limits among varsity athletes and non- varsity groups. Perceptual motor skills.jun; 56(3):887-92.
 41. Abernethy B. Training the visual-perceptual skills of athletes. The American journal of sports science; 24 (6) (1996):89-92.
 42. Beals, R.P., Mayyasi. A. M., Templeton, A. E., & Johnson. W. L. (1971). The relationship between basketball shooting and certain visual attributes. American Journal of Optometry and Archives of American Academy of Optometry, 48, 585-590.
 43. Morris. G. S., &Kreighbaum, E. (1977). Dynamic visual acuity of varsity women volleyball and basketball players. Research Quarterly, 48, 480-483.physiology (pp 252 - 299). New yourk; oxiord university press.
 44. Sanderson, F. H. & Whiting. H. T. A. (1974). Dynamic visual acuity and performance in a catching task. Journal of Motor Behavior, 6, 87-94.
 45. .03 پیروزیان نادیا 0 نصیری اشرف 0هرویان جواد 0عمادی مهدی 0ستایش یوسف 0 مقایسه قدرت تست های تیز بینی و حساسیت
 46. .) کانتراست در ارزیابی عملکرد سیستم بینایی در افراد نرمال دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی و بهداشت ) 8018
 47. Christenson GN, Winkelstein AM, (1988). Visual skills of athletes versus nonathletes: Development of a sport vision testing battery. Journal of Optometry Association , Sep;59(9): 666- 75.
 48. .08 قاسمی . عبدالله ) 8033 (. رساله دکتری با عنوان: تعیین و مقایسه چند مهارت بینایی منتخب و مهارت تصمیم
 49. گیری داوران خبره، مبتدی و افراد غیر ورزشکار و بررسی ارتباط بین این مهارت ها .دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و
 50. تحقیقات.
 51. .01 اشمیت ) 8033 (. یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین . ترجمه محمد کاظم واع موسوی و مهدی نمازی
 52. زاده، انتشارات سمت.
 53. .رحمانی نیا فرهاد ) 8011 (. مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی. تهران. بامداد کتاب.
 54. Graybiel, A., Jokl, E., & Trapp, C. (1955). Russian studies of vision in relation to physical activity and sport. Research Quarterly, 26, 480-485.
 55. . اشمیت، ریسبر ) 8013 ( ، یادگیری و عملکرد حرکتی رویکرد یادگیری مسئله دار، دکتر مهدی نمازی زاده و دکتر
 56. سید محمد کاظم واع موسوی، انتشارات سمت .
 57. . دولتخواه، آزاده ) 8033 (. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: مقایسه تعادل دختران ورزشکاران در شرایط همسویی
 58. و دگرسویی در دشواری تکلیف دانشگاه آزاد مشهد