تأثیر سرعت‌های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد دریبل بسکتبال در دانشجویان دختر

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه الزهرا تهران

3 دانشگاه شهید چمران

چکیده

چکیدههدف: تصویرسازی فرآیندی شناختی است که می­تواند نقش مهمی در برنامه­ریزی و اجرای حرکات و اعمال بازی کند و در بسیاری از مواقع می­تواند به عنوانابزاری برای یادگیری مهارت­ها و بازآموزی حرکات بکار رود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سرعت­های مختلف تصویرسازیذهنی بر عملکرد دریبل بسکتبال در دانشجویان دخترمی­باشد. روش اجرای این پژوهش نیمه تجربی بود که با استفاده از طرح پیش­آزمون-پس­آزمون صورت گرفت. تعداد 40 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران با روش نمونه­گیری هدفمند با میانگین سنی 12/1±22 سال انتخاب و در چهار گروه (گروه تصویرسازی با سرعت زیاد، تصویرسازی با سرعت برابر و تصویرسازی با سرعت کم و گروه کنترل بدون تصویرسازی) قرار گرفتند. پس از اجرای دریبل بسکتبال در پیش­آزمون، آزمودنی­های گروه­های تجربی به مدت چهار روز متوالی به تصویرسازی پرداختند و سپس اجرای واقعی دریبل به عمل آمد. یافته­ها نشان داد همه گروه­های تصویرسازی در اجرای خود پیشرفت داشتند (05/0>p)؛ اما با توجه به اندازه اثر، گروه تصویرسازی آهسته و برابر عملکرد بهتری را نسبت به گروه تصویرسازی سریع نشان دادند. نتیجه­گیری: بنابراین می­توان گفت هنگام یادگیری یک حرکت جدید و در افراد مبتدی بهتر است از تصویرسازی با سرعت آهسته و برابر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different speeds of mental imagery on basketball dribbling performance in girl student

نویسندگان [English]

 • sajad Parsaei 1
 • Nahid Shetab Boushehri 1
 • Masoumeh Shojaei 2
 • Rasoul Abedanzadeh 3
1 Chamran martyr of Ahwaz University
2 Al-Zahra University of Tehran
3 Chamran martyr of Ahwaz University
چکیده [English]

Abstract
Aim: Imagery is a cognitive process that can play an important role in the planning and execution of movements and actions and in many cases it can be used as a tool for learning skills and retraining movements. The purpose of this study was to investigate the effect of different speeds of mental imagery on basketball dribbling performance in the girl student. Method: the research method was semi-experimental which was performed with pretest-posttest design. 40 female students of Shahid Chamran University with average of age 22±1/12 years were selected by purposive sampling and assigned in four groups (low-speed imagery, real-peed imagery, rapid-speed imagery and control without imagery group). After performance dribbling basketball in a pretest, the subjects of experimental groups performed four consecutive days of imagery and then performed dribbling basketball. The results showed that all groups improved in their performance except control group (p≤0/05). But with regard to the effect size, the best performance belong to the low-speed imagery and real-peed imagery group. Conclusion: so it can be said that it is better to use low-speed imagery and real-peed imagery when learning a new task and in the novice.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Basketball
 • girl students
 • dribbling
 • mental practice
 • imagery speed
 1. -زمانی، سید حجت. فارسی، علیرضا. عبدلی، بهروز. (1392). تأثیر سرعت های مختلف تصویرسازی ذهنی حرکت بر عملکرد. پژوهش در علوم توانبخشی. 9 (7): 1189-1199.
 2. -سهرابی، مهدی. فارسی، علیرضا. فولادیان، جواد. (1389). تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامة تجدیدنظرشدة تصویرسازی حرکت. نشریة پژوهش در علوم ورزشی، شمارة 5، صص 24-13.
 3. -فتحی زاده، علی. سیستانی. پرهام، ترک فر. احمد، محمدزاده، حسن. (1393). تغییر در سرعت تصویرسازی یک توالی حرکتی خودکار شده و تأثیر آن بر عملکرد ورزشی. رشد و یادگیری حرکتی. دوره 6. شماره 3. صص: 396-385.
 4. Aleksandra N. Veraksa & Aleksandra E. Gorovaya. (2012). Differences between imagery usages by elite young athletes: Soccer and Diving. Journal of Social and Behavioral Sciences. 33, 338-342.
 5. Boschker, M. S. J., Bakker, F. C., & Rietberg, M. B. (2000). Retroactive interference effects of mentally imagined movement speed. Journal of Sports Sciences. 11, 593-603.
 6. Calmels, C., Holmes, P., Lopez, E., & Naman, V. (2006). Chronometric comparison of actual and imaged complex movement patterns". Journal of Motor Behavior. 38, 339-348.
 7. Cerritelli, B., Maruff, P., Wilson P., & Currie, J. (2000). The effect of an external load on the force and timing components of mentally represented actions. Behavioral Brain Research. 108, 91-96.
 8. Cumming, J., Williams, S. E., & Murphy, S. (2012). The role of imagery in performance. Handbook of sport and performance psychology. 213-232.
 9. Debarnot, U., Louis, M., Collet C., & Guillot A. (2010). How does motor imagery speed affect motor performance time?" Evaluating the effect of task specificity. Applied Cognitive Psychology. 25, 536-540.
 10. DriskeLl, J.E. Copper, C. & Moran, A. (1994). Does mental practice enhance performance? Journal of Applied Psychology. 79, 481-492.
 11. Feltz DL, Landers DM. (1993). The Effects of Mental Practice on Motor Skill Learning and Performance: A Meta-analysis. Journal Sport Psychology. 1(5):25-57.
 12. Gatti, R., Tettamanti, A., Gough, P. M., Riboldi, E., Marinoni, L., & Buccino, G. (2013). Action observation versus motor imagery in learning a complex motor task: a short review of literature and a kinematics study. Neuroscience letters, 540, 37-42.
 13. Guillot A, Collet C. (2008). Construction of the motor imagery integrative model in sport: a review and theoretical investigation of motor imagery use. International Review of Sport and Exercise Psychology. 1(1):31- 44.
 14. Guillot A, Hoyek N., Louis M, Collet Ch. (2012). Understanding the timing of motor imagery: recent findings and future directions. International Review of Sport and Exercise Psychology. 5(1): 3-22.
 15. Hall CR, Mack DE, Paivio A, Hausenblas HA. (1998). Imagery use by athletes: Development of the Sport Imagery Questionnaire. International Journal of Sport Psychology. 29(1):73-89.
 16. Holmes PS, Collins DJ. (2001). The PETTLEP approach to motor imagery: a functional equivalence model for sport psychologists. Journal of Applied Sport Psychology. 13: 60- 83.
 17. Lotze, M., Halsband, U. (2006). "Motor imagery (Review)". Journal of Physiology, Paris. 99, 386–395.
 18. Louis, M., Guillot, A., Maton, S., Doyon, J., & Collet, C. (2008). Effect of imagined movement speed on subsequent motor performance. Journal of Motor Behavior. 40, PP: 117-132.
 19. Magill, R. A. (2007). Motor learning and control concepts and applications. Eighth Edition, McGraw – hill, 278.
 20. Malouin, F., Richards, C., Durand, A., & Doyon, J. (2008). Reliability of mental chronometry for assessing motor imagery ability after stroke. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 89, 311-319.
 21. Maruff, P., & Velakoulis, D. (2000). The voluntary control of motor imagery". Imagined movements in individuals with feigned impairment and conversion disorder. Neuropsychologia. 38, 1251–1260.
 22. Munroe, K.J. Giacobbi, P.R. Hall, C. & Weinberg. R. (2000). The four Ws of imagery use: where, when, why and what. The Sport Psychologist. 14: 119- 137.
 23. O, J. & Hall, C. (2009). A quantitative analyses of athlete’s voluntary use of slow motion, real time and fast motion image. Journal of Applied Sport Psychology. 21. 15-30.
 24. O, J. & Munroe-Chandler, K.J. (2008). The Effects of Image Speed on the Performance of a Soccer Task. The Sport Psychologist. 22, 1- 17.
 25. Papaxanthis, C., Pozzo, T., Skoura, X., & Schieppati, M. (2002). Does order and timing in performance of imagined and actual movements affect the motor imagery process? The duration of walking and writing task. Behavioral Brain Research. 134(1): 209-215.