بررسی محدودیت در درخواست بازخورد به شیوه خودکنترلی در تکالیف ساده و دشوار

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق بررسی محدودیت در درخواست بازخورد به شیوه خودکنترلی در تکالیف ساده و دشوار است. روش بررسی: جامعه آماری تحقیق، 60 آزمودنی (با میانگین سنی 07/1± 6/10) بودند و بر اساس نتایج پیش آزمون در چهار گروه آزمایشی 15 نفری قرار گرفتند. تکلیف ساده، تولید نیروی 1 کیلوگرمی با دست بود و در تکلیف دشوار از آزمون سرویس چکشی والیبال استفاده شد. مرحله اکتساب شامل یک جلسه که هر گروه 6 بلوک 10 کوششی(6*10) را انجام دادند. نتایج: در مرحله اکتساب از آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب با اندازه گیری های تکراری و در آزمون یادداری از تحلیل واریانس دوطرفه در سطح معناداری 05/0 >p استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که در تکلیف ساده، در مرحله اکتساب و یادداری اثر نوع بازخورد معنی دار بود(05/0 >p). در تکلیف پیچیده اثر فراوانی بازخورد در هر دو مرحله اکتساب و یادداری معنی دار بود(05/0 >p). نتیجه گیری: می توان گفت که در تکالیف ساده اثر نوع بازخورد از فراوانی آن مهم تر است، اما در تکالیف دشوار عکس قضیه صادق است، و باید به فراگیران، بازخورد بیشتری داده شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of Limitations in Feedback Request in the Form of Self-control in Complicated and Simple tasks

نویسنده [English]

 • Ayoub Sabaghi
Ph.D. student in Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, Razi University
چکیده [English]

Objective: this survey aims to exam the limitations in feedback request in the form of self-control in complicated and simple tasks. Methods: Statistic population of the research contained sample of 60 subjects (whose age mean was10/6 ± 1/07). They were placed in four experimental groups of 15 people based on pre-test results. Simple tasks consisted of producing 1-kilogram power with hands. In difficult assignment, however, Volleyball Hammer Service Test was applied. Acquisition stage also contained a session in which each group carried out 6 blocks of 10 attempts (10*6). Results: in the acquisition stage Complementary Factor Variance Analysis Test with repetitive measures, and in the Remembrance Test two-side variance analysis in the significant level of p
Conclusions: The pattern of this findings suggest that in the simple task, the effect of feedback type is more important than its frequencybecause learners can recognize successful trials from unsuccessful trials, but regarding difficult tasks frequency of the feedback is more important than its type.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Feedback
 • self
 • control
 • limitation
 • children
 1. - صفوی همامی،شیلا؛ عبدلی،بهروز؛ اصلانخانی، محمدعلی؛ فرخی،احمد. (1390)."مقایسه اثر بازخورد خودکنترلی و تخمین خطا بر اکتساب و یادداری تکلیف تعادلی". نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی. (9): 82-67.
 2. - Adams J. A (1971)."A closed – loop Theory of motor Learning". Journal of Motor Behavior.(2):111-49.
 3. - Kohl R. M, Guadagnoli M. A. (2001). "KR for motor Learing: Relationship between error estimation & KR Frequency". Journal of motor Behavior,(2(:217-24.
 4. - Schmid R.A & Lee T.D.(2005)."Motor learning and control: A behavioral emphasis".(4 ed). Champaign IL: Human Kinetics.P: 378.
 5. - سپاسی، حسین؛ نوربخش،پریوش؛حسینی،سیدداود.(1388)."تاثیر بازخورد خودکنترلی بر اکتساب و یادداری دقت مهارت پرتاپ کودکان ده ساله". فصلنامه علوم ورزش،(2): 11-29.
 6. - Janelle C. M., Barba D. A, Frehlich, S. G, Tennant, L. K., and Cauraugh, J. H. (1997)."Maximizing performance effectiveness through videotape replay and a self-controlled learning environment". Research Quarterly for Exercise and Sport,(4):269-279.
 7. - Wulf G, Clauss A, Shea C. H. and Whitacre, C. (2001)."Benefits of self-control in dyad practice". Research Quarterly for Exercise and Sport,(3):299-303.
 8. - Chiviacowsky S, Wulf G.(2002)."Self-controlled feedback: does it enhance learning because performers get feedback when they need it?". Res Q Exerc Sport,(4):408-415.
 9. - Chiviacowsky S, Wulf G. (2007)."Feedback after good trials enhances learning". Research Quarterly for Exercise and Sport,(3):40-47.
 10. - Zimmerman B. J. (1990)."Self-regulated learning and academic achievement": An overview. Educational Psychologist,(25):3-17.
 11. - Wulf G, Toole T. (1999)."Physical assistance devices in complex motor skill learning. Benefits of a self – controlled practice schedule". Research Quarterly for Exercise and sport,(3):265- 72.
 12. - Post P. G, Fairbrother J. T and Barros J. A. (2011)."Self-controlled amountof practice benefits learning of amotor skill". Res. Q. Exerc. Sport (3):474-481.
 13. - Wu W , Magill R. A. (2011)."Allowing learners to choose: self-controlled practice schedules for learning multiple movement paterns". Res. Q. Exerc. Sport,(3):449-457.
 14. - Chiviacowsky S. Wulf G. Medeiros F. (2008)" Learning Benefits of selfcontrolled knowledge of results in 10-years-old children". Res Q Exerc Sport ,(3):405-410.
 15. - Chiviacowsky S, Wulf, G, De M, Franklin L, Kaefer A, Wally R.(2008)."Self-Controlled Feedback in10-Year-Old Children: Higher Feedback frequencies enhance learning". Research Quarterly for Exercise and Sport,(1):122-127.
 16. - Janelle CM, Kim J, Singer RN.(1995)."Subject-controlled performance feedback and learning of a closed motor skill". Percept Mot Skills.(2):627-34.
 17. - Chiviacowsky S, Wulf G. (2005). "Self-controlled feedback is effective it is based on the learner' performance?". Research Quarterly for exercise and sport, (1):42-48.
 18. - Huet M, Camachon M, Fernandez L, M.Jacobs, D., Montagne , G.(2009)."Self-controlled concurrent feedback and the education of attention towards perceptual invariants". Hum Mov Sci,(4):450-467.
 19. - Roland Sigrist, Georg Rauter, Robert Riener and Peter Wolf.(2011)."Self-Controlled Feedback for a Complex Motor Task". published by EDP Sciences. Article available at http://www.bio-conferences.org.
 20. - BADAMI R,VAEZMOUSAVI M, WULF G, NAMAZIZADEH M.(2011)." Feedback after good trials enhances intrinsic motivation". Research Quarterly for Exercise and Sport, Washington,(2):360-64.
 21. - BADAMI R, VAEZMOUSAVI M, NAMAZIZADEH M, WULF,G.(2012)."Feedback after good versus poor trials: Differential effects on self-confi dence and activation". Research Quarterly for Exercise and Sport,(2): 196-203.
 22. - Lai Q. shea ch. Wulf G. &Wright, D. L (2000)."Optimizing generalized motor program and parameter Learning". Research Quarterly for Exercise & sport,(1):10-24
 23. - روزبهانی، مهدی؛ وصالی، مجید؛شفیع زاده، محسن. (1389)." اثر فراوانی بازخورد خودکنترلی بر اکتساب، یادداری و انتقال یک تکلیف ساده تولید نیرو". نشریه علوم حرکتی و ورزش،(15):140-151.
 24. - Sullivan KJ, Kantak SS, Burtner PA. (2008)."Motor Learning in children: feedback effects on skill acquisition". Physical Therapy,88(6):720-32.
 25. - صادقی، امین ؛ واعظ موسوی، محمدکاظم؛ شجاعی، معصومه ؛ عادلی، آرزو.(1388)." مقایسة تاثیر بازخورد خودکنترلی، متواتر و کاهش یافته بر یادگیری مهارت هدف گیری پرتابی کودکان". رشد و یادگیری حرکتی. (3):36-23.
 26. - روزبهانی، مهدی ؛ واعظ موسوی،سید محمد کاظم ؛خلجی، حسن. (1391)."مقایسه یادگیری یک الگوی حرکتی دست در بزرگسالان جوان 20 تا 26 ساله و کودکان 8 تا 10 ساله و کاربرد آن در توان بخشی". نشریه پژوهش در علوم توانبخشی،(4):1-13.
 27. - Hay L, Bard C, Ferrel C,Olivier L,Fleyry M.(2005)."Role of proprioceptive information in movement programming and control in 5- to 11-year old children".Hum Mov Sci,(24):139–154.
 28. - عرب عامری،الهه؛ حمایت طلب،رسول؛ کریمیانی،ناصح؛سامی،سعدی.(1390)."تاثیر آرایش تمرینی مسدود، تصادفی و فزاینده نظام دار بر یادگیری پاس بسکتبال". دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.(2):99-87.
 29. - استیری،زهرا؛عرب عامری،الهه؛حمایت طلب،رسول؛شیخ، محود؛ حجازی،الهه؛رهاوی،رزا؛چشمی،علی. (1392)." تاثیر بازخورد به کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده". نشریه رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی،(13): 25-5.
 30. - برهانی،حسین؛ محمد زاده،حسن؛ حسینی،فاطمه سادات.(1391)."تاثیر کانون توجه و فراوانی بازخورد در اکتساب و یادداری مهارت حرکتی پرتاب دارت". نشریه رفتار حرکتی و ورانشناسی ورشی،(10): 76-57.
 31. - اشمیت، ریچارد. ای؛ لی، تیموتی، دی. (1387). "یادگیری و کنترل حرکتی". ترجمه رسول حمایت طلب و عبدالله قاسمی. تهران، انتشارات علم و حرکت. ص:60.
 32. - سوزنده پور،سید رسول؛موحدی، احمدرضا؛مظاهری،لیلا؛شریفی،غلامرضا.(1388)."مقایسه دو روش خودالگودهی و نمایش ویدیویی مدل ماهر بر اکتساب و یادداری مهارت سرویس والیبال". رشد و یادگیری حرکتی.(1):61-77.
 33. - فاضل کلخوران،جمال؛ همایون،مرتضی؛ شریعتی،امیر.(1389). "اثرات سازماندهی تمرین با سطوح مختلف تداخل ضمنی در یادگیری سه نوع مهارت والیبال". نشریه رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی،(6):79-63.
 34. - Guadagnoli MA, Kohl RM.(2001)."Knowledge of results for motor learning: relationship between error estimation and knowledge of results frequency". Journal of Motor Behavior. (2):217-24.
 35. - Wulf G, Schmidt RA, Deubel H.(1993)."Reduced feedback frequency enhances generalized motor program learning but not parameterization learning". J Exp Psychol Learn Mem Cogn.(5):1134-50.
 36. - Guadagnoli M.A , Timothy D. Lee (2004)."Challenge point: a framework forconceptualizing the effect of various practice conditions in motor learning". Journal of motor behavior,(3):212-224.
 37. - Newell K.M. & Barclay. R. (1980)."Children processing of information in motor skill acquisition". Journal of experimental child psychology,(1):98-108.
 38. - Boekaerts M, Niemivirta, M. (2000)."Self-regulated learning: Finding a balance between learning goals and ego-protective goals". Experimental Child Psychology,(20):417-451.
 39. - Ilies R. and T.A. Judge,( 2005)."Goal regulation across time: the effect of feedback and affect". Journal of Aplllied Psychology,(3):453-467.
 40. - قره لر، مهدیه؛ محمد زاده، حسن؛ محرم زاده، مهرداد. (1388)."مقایسه تاثیر بازخورد آزمودنی مدار و مربی مدار(پس از کوشش های درست و نادرست) بر عملکرد و یادگیری مهارت حرکتی". پژوهش در علوم ورزشی. (22): 77-63
 41. - نزاکت الحسینی،مریم ؛ بهرام عباس ؛ فرخی احمد(1391)." اثر بازخورد خودکنترلی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر طی تمرین بدنی و مشاهده ای". دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. (4): 25-40.