دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1396 
بررسی الگوهای رشدی دختران 3 تا 5 ساله شهر اهواز و مقایسه آن با استاندارد NCHS

صفحه 65-76

پروین محمدی فارسانی؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ پروین رمضانی