بررسی ارتباط پرخاشگری با سرسختی روانشناختی در بین مربیان و ناجیان استخرهای ورزشی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه پرخاشگری با سرسختی روانشناختی در بین مربیان و ناجیان استخرهای شهر تبریز بود. روش تحقیق: روش پژوهش توصیفی - همبستگی و از نوع کاربردی می‌باشد، که به صورت میدانی در بین مربیان و ناجیان استخرهای انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی استاندار پرخاشگری باس و پری و پرسشنامه‌ی استاندار سرسختی روانشناختی اهواز استفاده شد است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش‌های آماری ضریب همبستگی و تی مستقل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مربیان و ناجیان استخرهای شهر تبریز بود، که نمونه‌گیری به صورت تصادفی انجام شد. یافته‌ها: نتایج بدست آمده نشان داد رابطه منفی معنی‌داری بین پرخاشگری و سرسختی روانشناختی مربیان و ناجیان استخرها وجود دارد. همچنین بین سرسختی و خرده مقیاس‌های بدنی و خصومت همبستگی منفی وجود دارد که این رابطه در خرده مقیاس‌های خشم و کلامی مشاهده نشد. نتیجه‌گیری:  نتایج این پژوهش نیز نشان می‌دهد با توجه به اینکه سرسختی روانشناختی توانایی افراد را برای کنترل موقعیت، کنترل رفتارهای خود، تعهد به وظایف و رویایی با پیشامدها، بیشتر می‌کند. بنابراین سرسختی روانشناختی به عنوان یک منبع مقاومت درونی می‌تواند تاثیرات منفی پرخاشگری را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between aggression and psychological stubbornness among coaches and pool lifeguards

نویسندگان [English]

 • saeed rezaei 1
 • saeed yuosefi 2
 • mahmoud sheikh 1
1 Tehran university
2 Tabriz university
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between psychological aggression and psychological hardiness among swimming coaches and saviors. The research method is a causal-comparative one. The study sample comprised of coaches and lifeguard staff of swimming Aggression questionnaire (AQ) and Ahvaz Psychological Hardiness Inventory (AHI) is used to collect data. The Data is analyzed using the correlation coefficient, significant relation between psychological aggression and hardiness of swimming coaches and saviors. Also, there is negative correlation between hardiness and physical subscales and also between hardiness and hostility subscale, but there is no such relation between hardiness and anger and verbal subscales. The results also show that with regard to psychological hardiness increases ability of people to control situations, control their behavior, commitment to duty and facing with events, thus psychological hardiness as a source of inner strength can reduce the negative effects of aggressiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • aggression
 • hardiness
 • coaches
 • saviors
 1. Donnellan, M. B., Trzesniewski, K. H., Robins, R. W., Moffitt, T. E., & Caspi, A. (2005). Low self‐esteem is related to aggression, antisocial behavior, and delinquency. Psychological Science, 16, 328‐335.
 2. Seville Statement on Violence (1986). http://www.unesco.org/human_rights/hrfv.htm
 3. مسعود نیا، ابراهیم (1386). تاثیر پرخاشگری بر مشارکت در ورزش های رزمی. فصلنامه المپیک. پاییز 86. سال پانزدهم. شماره 3.
 4. Casas FJ, Weigel SM, Crick NR, Ostrov JM. )2006(. Early parenting and children's relational and physical aggression in the preschool and home contexts. Journal of Applied Developmental Psychology, 27: 209–227.
 5. Webster, G. D, (2006). Low self-esteem is related to aggression, bul especially when controlling for gender, A replication and extension of Research in Social Psychology, 29.
 6. Rossel & Fehr (1998)."Aggeission psychiatric nursing".journal of advanced nursing. 34. (3) 24-
 7. Deffenbacher, J.L. (1999). "Cognitive-behavioral conceptualization andtreatment of anger". Journal of Clinical Psychology/ In Session: Psychotherapy inPractice, 55; PP:295-309.
 8. Fredrickson, b.l. (2001). The role of positive emotions in positive psychology. American Psychologist, Vol 56(3), Mar 2001, 218-226.
 9. Koenig, H.G., Cohen, H.J. (2002). The link between religion and health. New York: Oxford University Press. 207-216.
 10. Salovey, P., & Pizarro, D.A. (2003). The value of emotional intelligence. In R.J. Sternberg, J. Lautrey, & T. I. Lubert (Eds.), Model of intelligence: International perspective. Washington, DC: American Psychology Association. 801-20.
 11. Buss, A.H., & M. Perry " (1992). The aggression questionnaire". Journal of Personality & Social Psychology, 63: 452-459.
 12. Maddi, S.R. (2002). The story of hardiness: Twenty years of theorizing, research and practice. Consulting Psychology Journal, Vol.54, pp. 173-185.
 13. Zabkin, G., Solomon, Z, & Neria,Y. (2003). Hardiness, attachment style and long term psychological distress among Israel POWs and combat veterans. The journal of Personality and Individual differences, 34,819-829.
 14. Gerber, M., Kalak, N., Lemola, S., Clough, P. J., Pühse, U., Elliot, C., et al. (2012). Adolescents’ exercise and physical activity are associated with ental toughness. Mental Health and Physical Acti13. Afsanepurak, S, A., Vaez Mousavi, M., Ghasemi,
 15. Afsanepoor.N & et al (2014). The Role of mental toughness in 1basketball shooting skill Learning. Bull. Env. Pharmacol. Life Sci., Vol 3: 390-393.vity, 5, 35–42.
 16. Vance, D.E., Struzick , T.C. Mastan, (2008). I Hardiness, successful aging and HIV: implications for social work. J. Gerontol. Soc. Work, 51, 3-4, 260-83.
 17. ZahedHablan, A., Ghasempour, A., Hassanzadeh, SH., Akbari, E, (2012). The Relationship between Psychological Hardiness and Forgiveness and Hope in Athletes, J Rafsanjan Univ Med Scie; 11(5), P: 452. In Persi.
 18. Ramzi, S., and Besharat, M.A. (2010). The impact of hardiness on sport achievement and mental health, Procedia Social and Behavioral Sciences, 823–826. In Persian
 19. Delahij, R., Gaillard, A.w.k. & vandam, K. (2010). Hardiness and the response to stressful situations: investigating mediating processes. The journal of Personality and Individual differences, In press, corrected proof, available on line 14 may. 63-78.
 20. Taylor, S.E. Toward biology of social support .In C.R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.). (2001). Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press. 167-77.
 21. Booth, J., Farrell, A., Varano, S. (2008). Social Control, Serious Delinquency, and Risky Behavior: A Gendered Analysis. Crime & Delinquency. Vol 54 (3), 423-456.
 22. Davis, B., Menard, S. (2013). Long term impact of youth sports participation on illegal Prentice-Hall. behavior. The Social Science Journal. (50),34–44.
 23. علیوردی نیا، اکبر؛ خاکزاد، زینب (1395)، تبیین جامعه شناسانه پرخاشگری و خشم با تأکید بر مشغولیت ورزشی، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 205-218.
 24. Beasley, M,Thompson , ST., Davidson, J. (2003). Resilience in response to life stress, the effects of coping style and cognitive hardiness. The journal of Personality and Individual differences, Vol, 34, pp: 77-95.
 25. Kobasa, S.C., (1988). Hardiness in Lindsey, Thompson, and Spring (Eds) Psychology (3rd Ed), New York, Worth Publication. 112-118.
 • تاریخ دریافت: 06 اسفند 1395
 • تاریخ بازنگری: 22 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399