اثر بازخورد هنجاری(مثبت و منفی)بر تعادل ایستا و پویا در کودکان8تا13ساله ژیمناستیک کار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

هدف پژوهش حاضربررسی اثر بازخورد هنجاری مثبت و منفی بر تعادل ایستا و پویا در کودکان8تا13ساله ژیمناست کار است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی ،30کودک ورزشکار در دامنه ی سنی 8 تا 13سال به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.از آزمون های تعادل ایستای لک لک و تعادل پویای بس برای اندازه گیری داده ها استفاده شد.برای تحلیل توصیفی داده ها از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل استنباطی از و از آمار استنباطی ANOVA(3.3) در سطح معنی داری 05/ 0 و از SPSS 19 برای تحلیل های آماری استفاده شده است. نتایج: نتایج نشان داد درمرحله ی اکتساب در تعادل ایستا بین گروه ها تفاوت معناداری وجود دارد (p <0.05,F:5.8,df:18). هر دو گروه بازخورد هنجاری بهتر از گروه کنترل بودند. در مرحله ی یادداری در تعادل ایستا تفاوت معناداری بین گروه ها مشاهده شد.اما این تفاوت تنها بین گروه های بازخورد و گروه کنترل وجود داشت (p <0.05, F:9.9, df:18). در تعادل پویا تفاوت معناداری بین گروه ها در مرحله اکتساب و یادداری مشاهده نشد (( p>0.05, Fe:0.20,Fy:1.38, df:18. بحث و نتیجه گیری:نتایج نشان دادند که بازخور هنجاری موجب بهبود عملکرد کودکان ژیمناست در تعادل ایستا می شود.اما نوع بازخورد(مثبت و منفی) اثری بر عملکرد کودکان ژیمناست در تعادل ایستا نداشت.بر اساس تحقیقات نقش بازخورد در اجرای حرکتی به خوبی مشخص شده است. کلید واژه ها: بازخورد هنجاری مثبت و منفی، تعادل ایستا ،تعادل پویا، ژیمناست کار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of normative feedback (positive and negative) on static and dynamic balance on gymnast children aged 8 to 13

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Mehdinezhad
  • Atefe Rezaei
Master of Motor Behavior, Al-Zahra University
چکیده [English]

the goal of this research is investigating the impact of positive and negative normative feedback on static and stable balance in gymnast children aged 8 to 13. Methodology: current paper is a quasi-experimental research, in which 30 athlete children in the age range of 8 to 13 are randomly chosen. The instruments used are stable balance tests of Lak Lak. For descriptive analysis of data, mean and standard deviation, for inferential analysis, ANOVA (3.3) with significant of0/05, and for data analysis SPSS 19 are used. Results: the results obtained show that there is significant difference in acquisition level in stable balance between groups (p < 0.05).
Conclusion: According to these findings, normative feedback improves static balance of gymnast children. Providing successful and unsuccessful experiences, normative feedback may have positive motivational effects on performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive and negative Normative Feedback
  • Static Balance
  • Dynamic Balance
  • gymnast