دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، آبان 1392 
اثر چرخش توپ بر اجرای تصمیمات ساده و پیچیده بازیکنان باتجربه تنیس روی میز

محبوبه جهانیان؛ مجید مرادی؛ سیده آسیه صفوی؛ اردوان محمدی باغملایی؛ رامین سیّاح مفضلی