مقایسه سبک‌های تفکر ورزشکاران رشته‌های ورزشی انفرادی و گروهی از طریق مطالعه تسلط ربع‌های مغزی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف تحقیق: هدف از تحقیق حاضر مقایسه سبک‌های تفکر ورزشکاران رشته‌های ورزشی انفرادی و گروهی از طریق مطالعه تسلط ربع‌های مغزی بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع علی – مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه تحقیق شامل کلیه ورزشکاران عضو تیم‌های ورزشی دانشگاه‌های منتخب مشهد در سال 1392 (دانشگاه فردوسی، آزاد و علوم پزشکی) بود (198 نفر). تمامی ورزشکاران به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند که از این جامعه تعداد 167 ورزشکار با میانگین سنی 3/21 سال (81 ورزشکار رشته‌های ورزشی گروهی و 86 ورزشکار رشته‌های ورزشی انفرادی) در تحقیق شرکت کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه سنجش تسلط ربع‌های مغزی هرمن استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف ، آزمون t مستقل و آزمون فریدمن استفاده شد. ویرایش و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای 19SPSS و EXCEL انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد بین ربع مغزی B ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی (004/0P=) و ربع مغزی C ورزشکاران رشته‌های انفرادی و گروهی (003/0P=) تفاوت معنی‌داری وجود دارد به گونه‌ای که در ربع B ورزشکاران رشته‌های انفرادی و در ربع C ورزشکاران رشته‌های گروهی نمره بالاتری را کسب کرده‌اند. همچنین نتایج نشان داد بین اولویت استفاده و برتری ربع‌های مغزی چهارگانه در ورزشکاران رشته‌های انفرادی (043/0p=)، رشته‌های گروهی (012/0p=) تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. بحث و نتیجه‌گیری: نتیجه اینکه ورزشکاران رشته‌های گروهی دارای سبک تفکر اجتماعی و گروهی بوده و در مقابل ورزشکاران رشته‌های انفرادی دارای سبک تفکر سازمان یافته می‌باشند.

کلیدواژه‌ها