تأثیر تمرین نوروفیدبک برعملکرد و یادداری مهارت پرتاب دارت

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف تحقیق: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین نوروفیدبک برعملکرد و یادداری مهارت پرتاب دارت بود. روش تحقیق: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و شامل یک گروه تجربی و یک گروه کنترل بود. از میان داوطلبان 16 نفر به صورت روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده و در دو گروه 8 نفره به صورت مساوی جای گرفتند. تمرینات نوروفیدبک به مدت 15 جلسه، هر هفته 3 جلسه انجام شد. پروتکل تمرینی گروه نوروفیدبک، آلفا/تتا در ناحیه PZ و پروتکل تمرینی تتا/SMR در ناحیه C3 بود. اطلاعات حاصل از پیش آزمون و پس آزمون و یادداری از طریق اجرای تکلیف معیار شامل 10 پرتاب دارت جمع‌آوری شد. از روش آماری d کوهن و تحلیل تک آزمودنی برای گزارش یافته‌های تحقیق استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که تمرین آموزش امواج مغزی آلفا/تتا و تتا/SMR باعث افزایش عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب دارت در ورزشکاران مبتدی شد (p≤0.05). از این امواج می‌توان برای افزایش عملکرد ورزشی و بالا بردن توجه و تمرکز استفاده کرد. بحث و نتیجه‌گیری: نوروفیدبک پتانسیل بالقوه‌ای در بازآموزی فعالیت امواج مغزی برای بالابردن عملکرد مطلوب در ورزشکاران در رشته های مختلف دارد و با کمک پروتکل‌های آلفا/تتا و تتا/SMR می‌توان به ورزشکار در جهت افزایش عملکرد در ورزش‌هایی با نیاز های دقت بالا مانند پرتاب دارت کمک کرد.

کلیدواژه‌ها