اثر یک دوره تمرینات ویژه رشدی بر رشد مهارت‌های جابجایی در پسران پیش‌دبستانی با اختلال بینایی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق: اختلال بصری به عنوان یک محدودیت فردی، می‌تواند باعث عدم ادراک بینایی کافی شده و بر همه جنبه‌های رشد کودک تأثیر بگذارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره برنامه متناسب رشدی بر اساس مدل گالاهو بر رشد مهارت‌های جابجایی در پسران کم بینا شهرستان کرج بوده است. روش تحقیق: شرکت‌کنندگان در این مطالعه از کلیه کودکان پیش دبستانی پسر کم بینا، شهرستان کرج که در سال 93- 92 مشغول گذراندن دوره آمادگی بودند تشکیل شده است. با توجه به حجم کم جامعه مورد پژوهش تعداد 30 کودک کم بینا، با استفاده از نمونه‌های در دسترس انتخاب، و پس از انجام پیش آزمون اولریخ 2000 به صورت تصادفی در دو گروه برنامه متناسب رشدی و فعالیت‌های معمول روزانه طبقه‌بندی شدند. گروه اول به مدت 8 هفته‌ی 3 جلسه‌ای، و هر جلسه 45 دقیقه در تمرینات ویژه مهارت‌های جابجایی برمبنای مدل رشدی گالاهو، که شامل چهار بخش پیش-کنترل، کنترل، کاربرد و کارآمدی بود شرکت کردند. گروه دوم در این مدت فعالیت‌های روزانه خود را اجرا کردند. نتایج: نتایج حاصل از تحلیل کواریانس (آنکوا) نشان داد بین میانگین باقیمانده نمرات جابجایی آزمودنی‌ها بر حسب عضویت گروهی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0P

کلیدواژه‌ها