دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، فروردین 1394 
بررسی توان مقابله با اضطراب رقابتی کشتی‌گیران حرفه‌ای باتوجه به سطح مسابقات

صفحه 0-0

حسین پیرانی؛ ایرج احمدی؛ مهدی روستایی؛ فرشته گلستانه؛ قدسیه سنگتراش


پیش‌بینی عزت نفس بر اساس سبک اسنادی ورزشکاران نخبه

مهدی عبداللهی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ احمد فرخی


بررسی نقش جنسیتی زنان ورزشکار رشته های مردانه و زنانه بر اساس مدل متنی

معصومه سجادی؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ عبدالرحمن مهدی پور؛ کیومرث بشلیده