اثر چرخش توپ بر اجرای تصمیمات ساده و پیچیده بازیکنان باتجربه تنیس روی میز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف تحقیق: تصمیم‌گیری یکی از مهم‌ترین عوامل کسب موفقیت در ورزش حرفه‌ای است که می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی اثر پیچ‌های متفاوت توپ بر اجرای تصمیم بازیکنان باتجربه تنیس روی میز بود. روش تحقیق: نمونه آماری شامل 15 بازیکن باتجربه بود که به روش تصادفی از میان بازیکنان تنیس روی میز استان بوشهر انتخاب شدند. آزمون تصمیم‌گیری شامل اجرای دو نوع تصمیم با پیچیدگی کم و زیاد می‌شد و پیچ‌های متفاوت هم شامل ساده، پیچ زیر، پیچ پهلوی راست و پیچ پهلوی چپ بود. از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر (4×2) و آزمون تعقیبی بونفرونی برای اثرات اصلی و تحلیل واریانس یک راهه و تی همبسته برای اثرات جزئی استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که اثر اصلی پیچیدگی تصمیم معنادار بود، به گونه‌ای که اجرای تصمیم ساده با اختلاف معنی‌داری بهتر از تصمیم پیچیده بود. اثر اصلی نوع پیچ هم معنادار بود و پیچ زیر کمترین، پیچ ساده بیشترین و پیچ‌های پهلو در حد وسط این دو قرار داشتند. اثر تعاملی پیچیدگی تصمیم و نوع پیچ معنادار نبود. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به تحقیق حاضر به نظر می‌رسد فرضیه نواحی مطلوب عملکرد هنین، به طور بهتری بتواند رابطه پیچ و اجرا را هم در مقایسه دو نوع تصمیم و هم در پیچ‌های مختلف توپ توجیه کند. همچنین به بازیکنان توصیه می‌شود استفاده از سرویس‌هایی با پیچ زیر را در اولویت قرار دهند.

کلیدواژه‌ها