رابطه هوش معنوی و تاب‌آوری بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف تحقیق: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و تاب‌آوری در بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش بازیکنان فوتبال پسر رده سنی نوجوانان با دامنه سنی 14 تا 17 سال می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تیم‌های مس کرمان، مس رفسنجان، فجر سپاسی، فولاد خوزستان و استقلال اهواز به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرها از مقیاس هوش معنوی کینگ (2008) و مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها، ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان به‌کار برده شد. نتایج: نتایج بین نمره کلی هوش معنوی و خرده مقیاس‌های هوش معنوی (تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی، توسعه حالت آگاهی) با تاب‌آوری همبستگی مثبت و معناداری نشان دادند. خرده مقیاس‌های هوش معنوی توانستند 24/0 از واریانس تاب‌آوری را پیش‌بینی کنند. بحث و نتیجه‌گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهد افرادی که از لحاظ هوش معنوی در سطح بالایی قرار دارند در شرایط دشوار، تاب‌آوری بیشتری نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها