دوره و شماره: دوره 1401، شماره 2، آبان 1401، صفحه 1-180 
نیمرخ‌ شایستگی حرکتی و لذت از فعالیت‌بدنی در دوره کودکی

10.29252/mbsp.2021.210572.0

حسام رمضان زاده؛ بیتا عرب نرمی؛ فاطمه خلیلیان؛ الهه بندلی