مقایسه تاثیر بازی‌های حرکتی هدفمند بر خودکارآمدی بدنی و لذت شرکت در فعالیت حرکتی در دختران و پسران پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران.

2 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

10.29252/mbsp.2022.224625.1071

چکیده

هدف: مشاهده تاثیر یک دوره شش ماهه کلاس بازی‌های حرکتی هدفمند روی خودکارآمدی بدنی و لذت از شرکت در فعالیت‌های حرکتی بین دختران و پسران پیش دبستانی شهر تهران.

روش‌ها: مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و تعداد 42 کودک 4 تا 6 ساله در دو گروه بازی‌های حرکتی هدفمند شامل (10 پسر و 10 دختر) و گروه فعالیت معمول (10 پسر و 12 دختر) انجام گرفت. شرکت کنندگان به روش داوطلبانه انتخاب و به شکل تصادفی در گروه‌ها توزیع شدند. اطلاعات با استفاده از مقیاس خودکارآمدی بدنی و لذت بخشی از فعالیت بدنی استخراج، با آزمون‌های تی مستقل و وابسته با (05/0= α) و توسط نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

نتایج: در پیش آزمون به شکل معنی‌داری دختران هر دو گروه، خودکارآمدی بدنی و لذت بخشی کمتری نسبت به پسران داشتند. بعد از شش ماه مداخله تنها در گروه بازی‌های حرکتی هدفمند افزایش معنی‌دار در میانگین نمرات خودکارآمدی بدنی و لذت بخشی مشاهده شد اما همچنان در پس آزمون میانگین نمرات پسران بیشتر از دختران بود (01/0> P).

نتیجه‌گیری: شرکت در کلاس بازی‌های حرکتی که به شکل هدفمند برای کودکان تدوین شده و توسط متخصصان اجرا می شود، باعث افزایش خودکارآمدی بدنی و لذت بخشی در هر دو جنس می شود اما صرفا این مداخله برای رفع اختلاف بین دختران و پسران کافی به نظر نمی‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Purposeful Movement Plays on Physical Self-Efficacy and Enjoyment of Motor Activity in Preschool Girls and Boys

نویسندگان [English]

 • Hassan kordi 1
 • Hasan Khalaji 2
1 1. Department of Physical Education and Sport Science, Faculty of Literature and Humanities, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran.
2 Department of Motor Behavior and Sport Psychology, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak,Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to observe the effect of a six-month period of purposeful physical plays class on physical self-efficacy and enjoyment of physical activities among preschool girls and boys in Tehran.

Methods: A quasi-experimental study with a pre-test, post-test, and 42 children aged 4 to 6 years in two groups of purposeful physical plays (10 boys, 10 girls) and ordinary activity (10 boys, 12 girls) was done. Participants were selected voluntarily and randomly divided into two groups. Data were extracted using a physical self-efficacy scale and enjoyment of the physical activity, by direct and dependent t-tests with (α = 0.05) and analyzed by SPSS software.

Results: Girls had significantly less physical self-efficacy and enjoyment than boys in the pre-test. Despite a significant increase in post-test scores compared to pre-test in the group of purposeful physical Plays, still, a significant difference in favor of boys was observed in this group (P <0.01).

Conclusion: Participation in physical plays classes that are purposefully designed for children and performed by experts, increases physical self-efficacy and enjoyment of both gender but does not seem to be enough to resolve the difference between girls and boys.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Motivation
 • child&rsquo
 • s play
 • boys and girls
 • motor skills
 • تاریخ دریافت: 22 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 30 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1400