نیمرخ‌ شایستگی حرکتی و لذت از فعالیت‌بدنی در دوره کودکی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران

10.29252/mbsp.2021.210572.0

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی نیمرخ شایستگی حرکتی کودکان و مقایسه لذت از فعالیت­بدنی در نیمرخ­های متفاوت شایستگی حرکتی و نیز طبقات سنی مختلف انجام شد. روش­ها: بدین منظور 184 دانش­آموز در سه طبقه سنی 8-7 سال، 10-9 سال و 12-11 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. شایستگی حرکتی واقعی کودکان، شایستگی حرکتی ادراک­شده کودکان و لذت از فعالیت­بدنی کودکان ارزیابی شد. از تحلیل خوشه­ای سلسله مراتبی و تحلیل واریانس عاملی به منظور تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج: ارتباط بین شایستگی حرکتی واقعی و ادراک­شده اگرچه معنی­دار بود اما اندازه اثر کوچکی داشت (r = 0.197). تحلیل خوشه­ای، چهار نیمرخ شایستگی حرکتی را شناسایی کرد: بالا-بالا (شایستگی حرکتی واقعی و ادراک­شده بالا)، بالا-پایین (شایستگی حرکتی واقعی بالا و ادراک­شده پایین)، پایین-بالا (شایستگی حرکتی واقعی پایین و ادراک­شده بالا) و پایین-پایین (شایستگی حرکتی واقعی و ادراک­شده پایین). نتایج نشان داد که لذت از فعالیت­بدنی در گروه­های بالا-بالا و پایین-بالا به طور معنی­داری بهتر از گروه­های بالا-پایین و پایین-پایین است. نتیجه­گیری نتایج این پژوهش به وضوح نشان داد که صرف نظر از شایستگی حرکتی واقعی (بالا یا پایین)، شایستگی­ حرکتی ادراک­شده تعیین کننده لذت از فعالیت­بدنی در کودکان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Profile of motor competence and enjoyment of physical activity in childhood

نویسندگان [English]

 • Hesam Ramezanzade 1
 • Bita Arabnarmi 2
 • Fateme Khalilian 3
 • Elahe Bandali 3
1 Assistant Professor, Department of Sport Science, School of Humanities, Damghan University
2 Assistant Professor, in Sport Management, Faculty of Humanities, University of Neyshabur, Neyshabur, Iran.
3 PhD Student of Sport Management, University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to identify the profile of motor competence in children and to compare the enjoyment of physical activity in different profiles of motor competence as well as different age groups. Methods: For this purpose, 184 students in three age groups of 7-8 years, 9-10 years and 11-12 years were studied. Actual motor competence, perceived motor competence and enjoyment of physical activity were assessed. Hierarchical cluster analysis and factor analysis of variance were used to data analysis. Results: relationship between actual and perceived motor competence was significant but effect size was small (r = 0.197). Cluster analysis identified four profiles of motor competence: high- high (high actual and perceived motor competence), high-low (high actual motor competence and low perceived motor competence), low-high (low actual motor competence and high perceived motor competence) and low- low (low actual and perceived motor competence). The results showed that enjoyment of physical activity in the high- high and low- high groups was significantly better than the high- low and low- low groups. Conclusions: The results of this study clearly showed that regardless of actual motor competence (high or low), perceived motor competence determines the enjoyment of physical activity in children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • actual motor competence
 • perceived motor competence
 • hierarchical cluster analysis
 • profile of motor competence
 • تاریخ دریافت: 06 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 22 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 22 مرداد 1400