تأثیر تمرینات بینایی ورزشی بر حرکات ساکادیک چشم کودکان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.29252/mbsp.2021.210161.0

چکیده

چکیدههدف: تمرینات بینایی‌ورزشی مجموعه‌ای از تکنیک‌ها برای توسعة عملکرد بینایی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی تمرینات بینایی ورزشی بر حرکات چشم کودکان با اختلال نقص توجه-‌بیش فعالی بود.روش‌ها: در این پژوهش نیمه تجربی، 27 دانش آموز پسر (میانگین سنی 08/1 ± 55 /8 سال) با اختلال نقص‌ توجه-‌بیش فعالی به طور تصادفی انتخاب شدند و بعد از تکمیل پرسش‌نامه کانرز و مصاحبه بالینی روانشناس، به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. ابتدا پیش‌آزمون ساکاد افقی و عمودی و آزمون نزدیک- دور- نزدیک به وسیلة نمودار هارت چارت از آزمودنی‌ها به عمل آمد. سپس گروه تجربی به مدت 12 جلسه (هفته ای سه جلسة 30 دقیقه ای) به انجام تمرینات بینایی ورزشی پرداختند؛ اما گروه کنترل تحت مداخله قرار نگرفت. در پایان از آزمودنی ها پس‌آزمون گرفته شد.نتایج: نتایج تحلیل واریانس مرکب نشان داد؛ حرکات چشم گروه تجربی بر اثر تمرینات بینایی‌‌‌ورزشی در هر سه متغیر بهبود یافت (0005/0P≤). نتایج آزمون تی مستقل حاکی از تفاوت معنی‌دار دو گروه در ساکاد ‌افقی و عمودی و آزمون نزدیک- دور- نزدیک بود.نتیجه‌گیری: انجام تمرینات بینایی ورزشی سبب بهبود معنادار حرکات چشم کودکان با اختلال نقص توجه-‌بیش فعالی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sports Vision Trainings on Saccadic Eye Movements of Children whit Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

نویسندگان [English]

 • leili nazifi
 • Shahzad Tahmasebi Boroujeni
 • Mehdi Shahbazi
University of Tehran
چکیده [English]

Abstract Purpose: Sports Vision training is a set of techniques for developing visual function. the present study aims to investigate the effect of sports vision trainings on eye movements of children with ADHD.Methods: In this semi-experimental study, 27 male students (Meanage = 8.55 ± 1.08 years old) with ADHD were randomly selected and they were divided into experimental and control groups after filling out the Conners questionnaire and clinical psychiatric interviews. At first, the horizontal and vertical saccades and Near-Far-Near (NFN) tests were performed as pre-test by means of HART CHART of the subjects. Afterwards, the experimental group performed the sports vision trainings during 12 sessions (three sessions a week a for about 30 minutes), but control group didn’t perform any intervention. At the end, the subjects were post-test.Results: The results mixed ANOVA showed that the experimental group's the horizontal and vertical saccades and NFN improved with sports vision trainings in all three variables (P≤0.0005). independent t-test showed a significant difference between the two groups in the horizontal and vertical saccades and NFN tests.Conclusion: sports vision trainings significantly improves eye movements in children with ADHD.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words:Visual system
 • Horizontal saccades
 • Vertical saccades
 • Eye movements
 • تاریخ دریافت: 26 مرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 16 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 09 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 09 آبان 1400