مقایسه انگیختگی، اضطراب حالتی رقابتی و اعتماد بنفس کمانداران ماهر و حرفه‌ای بر اساس جنسیت و نوع کمان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا(س)

3 گروه روانشناسی ورزشی- دانشکده تربیت بدنی- دانشگاه تهران

10.29252/mbsp.2021.209951.0

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش مقایسة متغیرهای انگیختگی، اعتمادبنفس، اضطراب شناختی و جسمانی بین کمانداران زن و مرد می باشد.روش ها: جامعه آماری این پژوهش شامل،64 کماندار حرفه ای و 77 کماندار ماهر حاضر در لیگ برتر، در رشتة کامپاند و ریکرو می باشند. که بصورت هدفمند انتخاب شدند. انگیختگی و اضطراب شناختی افراد با جدول عواطف ورزشی بازنگری­شده و اضطراب جسمانی و اعتمادبنفس با پرسش­نامة اضطراب حالتی رقابتی-2 اندازه­گیری شد. جهت تحلیل داده ها و به منظور مقایسه متغیرهای مورد مطالعه بین دو گروه مستقل در دو جنس و یا بین دو رشته ورزشی تیروکمان (کامپاند و ریکرو) در دو سطح ماهر و حرفه ای از آزمون آماریِ ناپارامتریکِ یومن-ویتنی ، استفاده گردید.نتایج: انگیختگی و اعتمادبنفس مردان حرفه­ای و ماهر بطور معناداری از زنان بیشتر بود. اضطراب شناختی و جسمانی زنان و مردان حرفه­ای تفاوت معناداری نداشت اما اضطراب شناختی زنان ماهر بطور معناداری از مردان بیشتر بود. در مقایسة افراد حرفه­ای و ماهر، مشاهده شد در رشتة کامپاند و ریکرو اعتمادبنفس کمانداران حرفه­ای بطور معناداری از ماهر بیشتر بود.نتیجه گیری: نتایج بررسی ها نشان داد برخی از متغیرهای روانشناختی با توجه به جنسیت، سطح مهارت و نوع کمان، در ورزش تیراندازی با کمان متفاوت می­باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of arousal, competitive anxiety, and self-confidence of skilled and professional archers based on gender and type of bow.

نویسندگان [English]

 • hasan gharayagh zandi 1
 • maryam abdolshahi 2
 • seyedeh samira hoseini 3
1 tehran un.
2 Maryam abdoshahi, assistant professor, department of motor behavior, faculty of sport science, alzahra university.
3 tehra university
چکیده [English]

Purpose: The aim of the present study was to compare the arousal, self-confidence, cognitive and somatic anxiety among female and male archers.Methods: A total of 64 professional archers and 77 expert archers were selected purposeful in the Compound and Recurve. Arousal and cognitive anxiety of individuals were measured by Revised Sport Grid, and somatic anxiety and self-confidence were measured by competitive state anxiety inventory-2. To analyze the data and to compare the studied variables between two independent groups in two sexes or between two groups of athletes (Compound and Recurve) at two professional and professional levels, non-parametric Yumen-Whitney statistical test was used.Results: The results showed that the arousal and self-confidence of professional and expert men were significantly higher than women. In Comparison of the psychological variables among archers based on two expert and professional skill levels it was observed that self-confidence of professional archers was significantly more than experts. Also, in the Recurve field, three other variables were not different between the expert and professional skill archer.Conclusion: It is concluded that the some psychological variables are different in archery sports depending on gender, skill level, and type of arc.

کلیدواژه‌ها [English]

 • State Anxiety
 • Psychological Variables
 • Archery
 • Skilled and Professional Athletes
 • تاریخ دریافت: 19 خرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 25 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 05 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 05 آبان 1400